منو

پیوندها

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس

شرح عناوین  اولویت های پژوهشی مصوب سال 1397

ردیف

موضوع پژوهشی

شرح خدمات سرمایه گذاری

1

تحلیل و ارائه مدل توسعه سرمایه گذاری استان فارس با تاکید بر لکه گذاری و جانمایی طرح های دارای مزیت

 1. شناخت قابلیت ها و مزیت های استان فارس
 2. شناسایی و معرفی محورهای توسعه سرمایه گذاری همسو با اسناد بالادستی به ويژه سند چشم انداز کشور و استان
 3. شناسایی و معرفی قطب ها و پیشران های توسعه سرمایه گذاری استان
 4. تحلیل پیشران ها و قطب های توسعه استان
 5. ارائه فهرست طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری اولویت دار با توجه به قطب های توسعه استان
 6. جانمایی طرح ها و پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری در سطح استان با توجه به اسناد بالادستی

2

مطالعه و معرفی پتانسیل ها ، محدودیت ها و اولویت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان فارس
(در شرایط تحریم )

 1. انجام مطالعات درخصوص ادبیات موضوع شامل تعریف تحریم اقتصادی، انواع تحرم ها و روشهای اعمال تحریم اقتصادی
 2. شناسایی پتانسیل ها و اولویت های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به تفکیک شهرستان های استان
 3. شناسایی و استخراج بخشها و زیر بخش های اقتصادی استان که تاثیرپذیری کمتری از تحریم ها داشته و قابلیت سرمایه گذاری و سودآوری لازم را دارا باشد
 4. شناسایی کشورهای هدف موجود در شرایط تحریم جهت انجام بازاریابی بین المللی هدفمند فرصت های  سرمایه گذاری استان
 5. ارائه راهکارها و سیاستهای اجرایی و تعریف مشوق های مناسب جهت جذب سرمایه گذاری داخلی به منظور عملیاتی کردن پروژه های اولویت دار با توجه به محدودیت سرمایه گذاری خارجی
 6. پیشنهاد تدوین مقررات و مشوق های جدید در راستای جذب مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور ( ارائه پیش نویس لایحه قانونی مورد نیاز) ارائه الگوهای تامین مالی طرف های عمرانی و سرمایه گذاری در استان اعم از مشارکت یا FTP در شرایط تحریم

^