منو

پیوندها

اولویتهای پژوهشی اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس در سال 1396
 
  بررسی محیط کسب و کار استان و شناسایی مولفه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر آن و ارائه راهکار با تاکید بر
خدمات یکپارچه الکترونیک در حوزه اقتصاد شهری
شرح خدمات :
 • شناسایی و معرفی شاخص های تاثیرگذار و قابل سنجش و ارزیابی برای محیط کسب و کار استان فارس
 • شناسائی عوامل مهم اختلال زا در روند بهبود محیط کسب و کار استان فارس
 • شناسائی فرایندهای مهم بین دستگاهی اثرگذار بر محیط کسب و کار استان فارس
 • شناسائی مهمترین دستگاههای اجرائی تاثیر گذار بر مجوزهای اقتصادی و سرمایه گذاری
 • راهکارهای اصلاح فرایندهای ناظر بر صدور مجوزهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد درگاه واحد.
 • راهکارهای عملیاتی کاهش مدت زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری با تاکید بر تسهیل و تسریع فرایندهای اخذ مجوز ساخت و ساخت و ساز حوزه شهری
 • راهکارهای عملیاتی کاهش مدت زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و بهبود شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه‌ای
 • راهکارهای عملیاتی کاهش مدت زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیک
              - بررسی راهکارهای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان فارس با تاکید بر جلب فن‌آوریهای نوین،
                                    روش‌های نوین تامین مالی، شناسائی فرصتها و اولویتهای سرمایه‌گذاری

 

شرح خدمات :
 • شناسائی موانع مهم جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی طی سالهای اخیر در استان و ارایه راهکار عملیاتی به منظور بهبود
 • شناسائی راهکارهای عملیاتی در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای شناسائی فرصتهای سرمایه‌گذاری
 • شناسایی کاراترین روشهای تامین مالی خارجی مناسب برای استان با تاکید بر اولویت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی استان
 • شناسایی فناوریهای نوین و دارای بیشترین کارایی و بهره‌وری مورد نیاز مختص به هر بخش اقتصادی و منطقه   (شهرستان) استان
^