پیوندها

نام زیرپورتال :فارس

انتقال درآمد عمومي استان به خزانه داري كل

دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي                    شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس

تعريف خدمت : براساس ماده 10 قانون محاسبات عمومي، درآمد عمومي عبارتست از درآمد وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات ومالكيت و ساير درآمدهايي كه در بودجه تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.

ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : اصل 53 قانون اساسي كه بر طبق آن، كليه دريافتهاي دولت بايد در حساب خزانه داري كل متمركز شود.

زمان ميانگين براي سرويس : يك ماه                              هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان

زمان ميانگين براي سرويس : يك ماه

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : فرم شش درآمد و اصل فيش واريزي هر دستگاه

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري به خزانه معين استان

آدرس محل مراجعه : شيراز- چهارراه حافظيه - خزانه معين استان فارس

تلفن:0711-2280800

آدرس وب سايت:  http://fa.mefa.gov.ir

مراحل انجام كار: 1-دريافت فرم شش درآمد و فيش واريزي مربوطه از دستگاههاي اجرايي 2- كنترل فرم شش و ثبت درآمدهاي وصولي از روي فرم شش 3- صدور سند و ارسال نامه به بانك مبني بر انتقال درآمد از حسابهاي درآمد دستگاهها به حساب تمركز وجوه درآمد عمومي خزانه در طي ماه 4- كنترل فيشهاي بانكي با سند صادر شده و موجودي دفتر 5- انتقال درآمد عمومي از حساب تمركز وجوه درآمد عمومي خزانه به حسابهاي خزانه داريكل در پايان هر ماه 6- صدور تاييديه درآمد عمومي دستگاهها 7- ثبت و صدور سند درآمدعمومي ارسالي 8- تهيه گزارش درآمد عمومي استاني جهت ارائه آن به معاونت اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس 9- تهيه گزارش درامد عمومي وصولي و ارسالي وحساب بانكها و صورت مغايرت بانكي جهت ارائه به واحد تنظيم حسابها

فايلها
مراحل انجام کار واحد درآمد عمومي.doc 128 KB
درآمداختصاصي
دستگاه ارائه دهندهخدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
شركت ارائه دهندهخدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس
تعريف خدمت : بررسي و رسيدگي به نامه هاي درخواست وجه در صورت داشتن اعتبار با اقدام بهنامه جابجايي بانك و ارائه تاييديه پرداخت و اعلام شماره بستانكاري به دستگاههابابت خانه هاي سازماني و تهيه حواله هاي مربوط به 8 درآمد ثبتي شهرداريها
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : تمام دستگاههاي اجرايي استان و شركتهايدولتي
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : دستورالعملها و بخشنامه هاي ارسالي از طرف وزارت اموراقتصادي و داريي
زمان ميانگين برايسرويس : در صورت تكميل بودن مدارك و عدم وجود مشكل سخت افزاري و نرم افزاريسيستم بطور ميانگين 5 دقيقه
هزينه هاي مربوط بهانجام خدمت : رايگان
مدارك مورد نياز برايانجام خدمت : فيش يا حواله هاي بانكي و نامه درخواست وجه دستگاه مربوطه -تاييديه پرداخت - نامه جابجايي خزانه- نامه جابجايي بانك - فرم اعلام شمارهبستانكاري به دستگاه
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
آدرس محل مراجعه : شيراز- چهارراه حافظيه - خزانه معين استان
تلفن:2280800-0711
آدرس وب سايت:   http://fa.mefa.ir
مراحل انجام كار: 1- اعلام درخواست وجه از سوي دستگاههاي اجرايي و شركتهايدولتي همراه با فيش بستانكار و شناسايي نوع درخواست 2- كنترل فيش بستانكار با نامهدرخواست وجه و صورتحساب بانكي 3- تطبيق رعايت سقف اعتبار مصوب با درخواست وجهارسالي توسط دستگاه اجرايي 4- صدور برگ دريافت و پرداخت بر اساس درخواست وجه وارسال سند به قسمت صدور چك 5- ارجاع تاييديه هاي پرداخت و نامه اعلام شمارهبستانكاري به واحد دبيرخانه و ارجاع سند به قسمت بايگاني اسناد 6- تهيه و تنظيمترازهاي ماهيانه جهت ارائه به قسمت تنظيم حسابها 7- تهيه و تنظيم صورت مغايرتهايبانكي و ارائه به قسمت تنظيم حسابها
افتتاح حساب
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
شركت ارائه دهندهخدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس
تعريف خدمت : كليه افتتاح حسابها و معرفي امضا جديد دستگاه اجرايي با درخواست ذيحسابي ازطريق افتتاح حساب خزانه معين صورت مي پذيرد.
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاه درخواست كننده حساب دولتي- بانكها - دوايرمرتبط با افتتاح حساب در خزانه معين
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : درخواست مي بايست از طرف ذيحساب باشد . عاملين ذيحساب ازافراد رسمي شاغل در دستگاه اجرايي باشند - فرمهاي مربوط به امضا از نمونه فرمهايدولتي باشد و ساير مقررات مربوطه
زمان ميانگين برايسرويس : درصورت عدم مشكل سخت افزاري و نرم افزاري سيستم و چنانچه معرفي امضاو افتتاح يك حساب باشد بطور ميانگين 2 ساعت و چنانچه معرفي كليه حسابها و افتتاحكليه حسابهاي چندگانه دستگاه مختلف بطور ميانگين 2 روز مي باشد
هزينه هاي مربوط بهانجام خدمت : رايگان
مدارك مورد نياز برايانجام خدمت : فرم نمونه امضا- فرم تاييد شده نمونه امضا - حكم كارگزيني عاملذيحساب مبني بر رسمي بودن و حكم ابلاغ و كارگزيني رئيس مربوطه و چنانچه حساب مربوطبه شهرستان باشد نيازي به فرمهاي امضا شده نمي باشد و فرمها توسط اداره مالياتي محلتاييد مي گردد- نامه ارسالي به بانك جهت معرفي- رونوشت نامه به ذيحسابي-
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
آدرس محل مراجعه : شيراز- چهارراه حافظيه- خزانه معين استان
تلفن:2280800-0711
آدرس وب سايت:  http://fa.mefa.ir
مراحل انجام كار:  1- دريافت نامه درخواست ذيحساب دستگاه اجرايي جهت افتتاح يا انسداد حساب و ياتغيير نمونه امضا مقامات مجاز 2- كنترل و بررسي درخواست مربوطه و همچنين حسابهايفعال و غير فعال دستگاههاي اجرايي مذكور 3- صدور دستور مقتضي از طرف مقامات مجازخزانه جهت افتتاح يا انسداد حساب يا تغيير نمونه امضا مقامات دستگاه اجرايي مربوطه 4- اختصاص شماره حساب براي افتتاح حسابهاي جديد 5 - ثبت در دفاتر و سيستم كامپيوتردايره افتتاح حساب 6- صدور فرم مخصوص براي ارسال شعب بانكهاي مربوطه 7- دريافتاعلاميه از بانك مربوطه مبني بر افتتاح حسابهاي مذكور و اعلام شماره حسابها 8- اعلام شماره حسابهاي جديد و يا انسداد حسابهاي قبلي و يا تغيير امضا به دستگاهاجرايي درخواست كننده
فايلها
مراحل انجام کار واحد افتتاح حساب.doc 10.752 KB
دريافت و پرداخت سپرده هاي دستگاههاي اجرايي
دستگاه ارائه دهندهخدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
شركت ارائه دهندهخدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس
تعريف خدمت : دريافت و پرداخت سپرده طبق اصل 53 قانون اساسي و ماده 30 قانون محاسباتعمومي
ساير دستگاه هايمرتبط در جهت انجام خدمت : كليه دستگاههاي اجرايي و شهرداريها
قوانين و مقرراتمرتبط با خدمت : ماده30 و 43 قانون محاسبات عمومي- اصل 53 قانوناساسي
زمان ميانگين برايسرويس : 3 روز
هزينه هاي مربوط بهانجام خدمت : رايگان
مدارك مورد نياز برايانجام خدمت : درخواست كتبي به امضا ذيحساب دستگاه
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
آدرس محل مراجعه : شيراز- چهارراه حافظيه -خزانه معين استان
تلفن:2280800-0711
آدرس وب سايت: http://fa.mefa.ir
 مراحل انجام كار: 1- ارسال سپرده ها از طرف دستگاههاي اجرايي به حساب خزانه 2- ارسال نامه واريزي سپرده به همراه اصل فيش واريزي از طرف دستگاه اجرايي به خزانه 3- بررسي و حصول اطمينان از واريز وجه توسط واحد سپرده خزانه 4- اعلام وصول وهمچنين اعلام شماره بستانكاري طي نامه خزانه به دستگاهاجرايي 5- دريافت درخواستاسترداد وجه سپرده دستگاه اجرايي با توجه به شماره بستانكاري 6- صدور دستور مسئولينخزانه جهت ثبت و اقدام لازم جهت پراداخت درخواست وجه سپرده 7- كنترل شماره و رديفبستانكاري درخواست وجه مذكور توسط واحد سپرده 8- صدور سند پرداخت و صدور چكهايمربوطه 9- انتقال موجودي سپرده خزانه ( تمركز وجوه سپرده) در آخر هر ماه به خزانهداري كل 10- اعلام وصول و دريافت تاييديه مربوطه از خزانه داري كل در خصوص انتقالموجودي سپرده
بيشتر
^