پیوندها

ابلاغي به ذيحسابان
فايلها
نمونه فرم اکسل يادداشت هاي توضيحي.95.xlsx 225/939 KB
فايلها
دستورالعمل نحوه اخذ تاييديه (حسابرسي ويژه )گزارش ساليانه بدهي و مطالبات 1.tif 20/48 KB
دستورالعمل نحوه اخذ تاييديه (حسابرسي ويژه )گزارش ساليانه بدهي و مطالبات 2.tif 17/747 KB
دستورالعمل نحوه اخذ تاييديه (حسابرسي ويژه )گزارش ساليانه بدهي و مطالبات 3.tif 9/861 KB
فايلها
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي واحد گزارشگر نمونه.pdf 834/391 KB
فايلها
پروتکل تبادل الکترونيکي گزارش هاي مالي واحدهاي گزارشگر بخش عمومي نسخه 1396 اصلاحيه 5.pdf 3/59 MB
فايلها
دستورالعمل حسابداري اوراق مرابحه.pdf 384/478 KB
دستورالعمل حسابدراي دريافت اوراق بدهي در ازاي مطالبات واحد گزارشگر.pdf 282/755 KB
فايلها
نسخه سال 1396 نظام حسابداري بخش عمومي با رويکرد تعهدي.pdf 6/66 MB
فايلها
راهنماي تنظيمات فايرفاکس جهت تسريع عمليات در سامانه سناما.pdf 575/749 KB
فايلها
فرم تکميل اطلاعات (اکسل) موضوع نامه 15661 1 95 ص مورخه 25 12 95.xlsx 10/343 KB
فايلها
راهنماي تکميل فرم هاي عملکرد بودجه اي و کنترل آن با تراز عمليات حسابها منطبق با نسخه 1395 نظام حسابرسي بخش عمومي.tif 495/103 KB
فایل های جلسه آموزش حسابداری بخش عمومی (تعهدی) مورخ 16/ 12 /95
فايلها
جدول راهنماي کنترل تراز.pdf 49/193 KB
مثال دوره متمم طبق نسخه سال 95 حسابداري بخش عمومي.pdf 529/714 KB
نحوه اعمال ثبت هاي اختتاميه و افتتاحيه.pdf 691/738 KB
فايلها
پرسشنامه موانع اجراي حسابرسي بند (پ) ماده ( 1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.pdf 167/979 KB
فايلها
اصلاحيه چهارم پروتکل تبادل الکترونيکي گزارش هاي مالي واحد هاي گزارشگري بخش عمومي ارديبهشت 96.pdf 3/4 MB
فايلها
شيوه نامه اجرائي شناخت، اندازه گيري و گزارشگري بدهي ها ، ذخاير و بدهي هاي احتمالي.pdf 549/295 KB
فايلها
ثبت هاي مکمل حسابداري اسناد خزانه اسلامي.pdf 377/853 KB
فايلها
1.tif 129/51 KB
3.tif 8/688 KB
حسابداري موضوع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت2.pdf 245/359 KB
فايلها
پيش نويس حسابداري خزانه معين استان جهت اظهار نظر و ارسال پيشنهادها.pdf 621/525 KB
فايلها
شيوه نامه نحوه و زمان شناسايي اوليه ، برکناري دائمي و واگذاري دارايي هاي دولت.pdf 199/794 KB
فايلها
ابلاغ به ذيحسابان جهت ارائه فرمهاي عملکردي دارايي هاي سرمايه اي.docx 146/922 KB
برنامه زمانبندي ارائه فرمهاي علمکردي تملک دارايي هاي سرمايه اي شهرداري هاي فارس.doc 449/536 KB
برنامه زمانبندي ارائه فرمهاي عملکردي تملک دارايي هاي سرمايه اي دستگاه ههاي اجرايي فارس.doc 519/168 KB
فايلها
نحوه تکميل فرمهاي عملکرد اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي.pdf 7/22 MB
فايلها
راهنماي نحوه ورود صورتهاي مالي در سامانه سناما.pdf 2/15 MB
بيشتر
^