پیوندها

ابلاغي به ذيحسابان
فايلها
پروتکل نسخه 2،4 اصلاحيه ششم.pdf 2.22 MB
فايلها
حسابداري تعهدي - بستن حساب 96.pptx 1.25 MB فایل پاورپوینت جلسه آموزشی 97/02/16
فايلها
نمونه فرم اکسل يادداشت هاي توضيحي.95.xlsx 225.939 KB
فايلها
دستورالعمل نحوه اخذ تاييديه (حسابرسي ويژه )گزارش ساليانه بدهي و مطالبات 1.tif 20.48 KB
دستورالعمل نحوه اخذ تاييديه (حسابرسي ويژه )گزارش ساليانه بدهي و مطالبات 2.tif 17.747 KB
دستورالعمل نحوه اخذ تاييديه (حسابرسي ويژه )گزارش ساليانه بدهي و مطالبات 3.tif 9.861 KB
فايلها
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي واحد گزارشگر نمونه.pdf 834.391 KB
فايلها
پروتکل تبادل الکترونيکي گزارش هاي مالي واحدهاي گزارشگر بخش عمومي نسخه 1396 اصلاحيه 5.pdf 3.59 MB
فايلها
دستورالعمل حسابدراي دريافت اوراق بدهي در ازاي مطالبات واحد گزارشگر.pdf 282.755 KB
دستورالعمل حسابداري اوراق مرابحه.pdf 384.478 KB
فايلها
نسخه سال 1396 نظام حسابداري بخش عمومي با رويکرد تعهدي.pdf 6.66 MB
فايلها
راهنماي تنظيمات فايرفاکس جهت تسريع عمليات در سامانه سناما.pdf 575.749 KB
فايلها
فرم تکميل اطلاعات (اکسل) موضوع نامه 15661 1 95 ص مورخه 25 12 95.xlsx 10.343 KB
فايلها
راهنماي تکميل فرم هاي عملکرد بودجه اي و کنترل آن با تراز عمليات حسابها منطبق با نسخه 1395 نظام حسابرسي بخش عمومي.tif 495.103 KB
فایل های جلسه آموزش حسابداری بخش عمومی (تعهدی) مورخ 16/ 12 /95
فايلها
نحوه اعمال ثبت هاي اختتاميه و افتتاحيه.pdf 691.738 KB
مثال دوره متمم طبق نسخه سال 95 حسابداري بخش عمومي.pdf 529.714 KB
جدول راهنماي کنترل تراز.pdf 49.193 KB
فايلها
پرسشنامه موانع اجراي حسابرسي بند (پ) ماده ( 1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.pdf 167.979 KB
فايلها
اصلاحيه چهارم پروتکل تبادل الکترونيکي گزارش هاي مالي واحد هاي گزارشگري بخش عمومي ارديبهشت 96.pdf 3.4 MB
فايلها
شيوه نامه اجرائي شناخت، اندازه گيري و گزارشگري بدهي ها ، ذخاير و بدهي هاي احتمالي.pdf 549.295 KB
فايلها
ثبت هاي مکمل حسابداري اسناد خزانه اسلامي.pdf 377.853 KB
فايلها
1.tif 129.51 KB
3.tif 8.688 KB
حسابداري موضوع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت2.pdf 245.359 KB
فايلها
پيش نويس حسابداري خزانه معين استان جهت اظهار نظر و ارسال پيشنهادها.pdf 621.525 KB
فايلها
شيوه نامه نحوه و زمان شناسايي اوليه ، برکناري دائمي و واگذاري دارايي هاي دولت.pdf 199.794 KB
فايلها
برنامه زمانبندي ارائه فرمهاي عملکردي تملک دارايي هاي سرمايه اي دستگاه ههاي اجرايي فارس.doc 519.168 KB
برنامه زمانبندي ارائه فرمهاي علمکردي تملک دارايي هاي سرمايه اي شهرداري هاي فارس.doc 449.536 KB
ابلاغ به ذيحسابان جهت ارائه فرمهاي عملکردي دارايي هاي سرمايه اي.docx 146.922 KB
بيشتر
^