پیوندها

نام زیرپورتال :فارس

دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
 شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس
 
تعريف خدمت : حمايت، تسهيل و تسريع در سرمايه گذاري و رسيدگي به اعتراضات متقاضيان سرمايه گذاري
 
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : استانداري و ساير دستگاههاي دولتي مرتبط با سرمايه گذاري - دستگاههاي دولتي عضو ستاد سرمايه گذاري
 
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي - ماده 7 اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44
 
زمان ميانگين براي سرويس : 15 روز
 هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان
 
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : فرم خلاصه وضعيت پروژه- فرم درخواست صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي - فرم ثبت تقاضا برا ي طرح در جلسات ستاد سرمايه گذاري- فرم گزارش عملكرد ستاد سرمايه گذاري استان
 
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري يا مراجعه به وب سايت سازمان
 
آدرس محل مراجعه : شيراز - خيابان طالقاني- سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس
 
تلفن:5-2223632-0711
 آدرس وب سايت http://fa.mefa.irقانون و آئين نامه اجرايي مربوط به تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
  فرم درخواست صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي
  فرم مراجعين مركز خدمات سرمايه گذاري
  قابل توجه صاحبان طرحهاي سرمايه گذاري
  راهنماي سرمايه گذاري در ايران
  فرم خلاصه وضعيت پروژه ( لاتين )
  فرم خلاصه وضعيت پروژه (فارسي)
               

 
 
بيشتر
^