پیوندها

نام زیرپورتال :فارس

 واحد حقوق(پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاههاي اجرايي و دانشگاهها)
 
  دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
  شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس
 
  تعريف خدمت : بررسي و رسيدگي به لوح فشرده حاوي اطلاعات حقوق ، تامين اعتبار و صدو ر سند حسابداري، صدور چكهاي مربوطه به خالص حقوق كاركنان ، كسورات قانوني و ساير كسور و صدور و ارسال تاييديه هاي مربوط به كسورات قانوني
 
  ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاههاي اجرايي - بيمه خدمات درماني- سازمان بازنشستگي- سازمان تامين اجتماعي - اداره كل امور مالياتي
 
   قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : مصوبات هيات وزيران - دستورالعملها و بخشنامه هاي ارسالي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مقررات مربوط
 
  زمان ميانگين براي سرويس : درصورت عدم وجود مشكل سخت افزاري و نرم افزاري سيستم بطور ميانگين 2 روز مي باشد
 هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان
 
   مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : لوح فشرده حاوي اطلاعات حقوق پرسنل دستگاه - خلاصه ليستهاي حقوق و مزاياي كاركنان به  تفكيك نوع استخدام( رسمي- پيماني) - فرم درخواست وجه از خزانه
 
  نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
 
  آدرس محل مراجعه : شيراز- چهارراه حافظيه - خزانه معين استان
 
  تلفن:2280800-0711
 آدرس وب سايتhttp://fa.mefa.gov.ir
 
     ساير توضيحات : مراحل انجام كار: 
  1- ارائه لوح فشرده مربوط به ليست حقوق و مزاياي كاركنان توسط دستگاه هاي اجرايي به همراه  درخواست وجه و فرمهاي مربوط به خزانه معين
  2- صدور دستور رسيدگي به اطلاعات لوح فشرده و درخواست وجه مذكور توسط معاونت هزينه يا رئيس قسمت خزانه يا معاونين قسمت خزانه به قسمت رسيدگي واحد حقوق
  3-ثبت نامه درخواست وجه مذكور در دبيرخانه خزانه  معين
   4- كنترل لوح فشرده حقوق و مزاياي دستگاههاي اجرايي و همچنين درخواست وجه مربوط توسط كارشناسان قسمت رسيدگي واحد  حقوق خزانه معين
   5- صدوردستور پرداخت پس از كنترل و رسيدگي هاي مربوط توسط رئيس قسمت خزانه يا معاونين خزانه معين
    6- ثبت  و تامين اعتبار درخواست وجه مذكور توسط قسمت اعتبارات واحد حقوق
      7-صدور چك و پرداخت درخواست وجه حقوق و مزاياو صدور تاييديه هاي كسورات قانوني و ارائه آنها به دستگاههاي مربوطه توسط  واحد صدور چك خزانه معين 8- ارسال اسناد پرداختي به بايگاني مربوطه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فايلها
مراحل انجام کار واحد حقوق.doc 101.888 KB
ليست حقوق_ دانشگاه ها.xls 205.824 KB
ليست حقوق دستگاه هاي متمرکز.xls 178.688 KB
فرم حقوق دستگاههاي استاني.xls 272.896 KB
نمودار گردش کار فرآيند پرداخت حقوق.doc 28.16 KB
بيشتر
^