پیوندها

                       
                               مسئولان سازمانهای تابعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس

 

جناب آقای ناصر هاشمی
 
مدیر کل امور مالیاتی استان
 
جناب آقای کریم ریگی زادگان
 
دبیر کمسیون هماهنگی بانکهای استان

 
 
جناب آقای خداداد رحیمی
 
مدیر کل گمرکات استان
 
جناب آقای حمید رضا جمالی نژاد
 
مدیرکل شرکت بیمه ایران در استان

 
 
جناب آقای هوشنگ هوشمندی
 
مدیر اموال تملیکی استان