پیوندها

                       
                               مسئولان سازمانهای تابعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس

 

جناب آقای محسن کاویانی
 
مدیر کل امور مالیاتی استان
 
جناب آقای عبدالناصر بذر افشان
 
دبیر کمسیون هماهنگی بانکهای استان

 
 
جناب آقای خداداد رحیمی
 
مدیر کل گمرکات استان
 
جناب آقای حمید رضا جمالی نژاد
 
مدیر شرکت بیمه ایران در استان

 
 
جناب آقای علی صاحب کرم فرد
 
مدیر اموال تملیکی استان
 
 
سرکار خانم کرشمه ترابیان
 
مدیر بورس منطقه ای استان

 
^