پیوندها

اداره کل امور اقتصاد و دارايي استان فارس
خدمات بازنشستگي و موظفين
 
تعريف خدمت : رسيدگي به امور مربوط به بازنشستگان و موظفين ( هر دستگاه دولتي بر اساس قانون مي تواند مستخدميني را كه داراي 30 سال سابقه خدمت مي باشند بصورت اختياري، توافقي، اجباري، قهري، از كارافتادگي بازنشسته نمايد. موظفين به وراث قانوني كه در صورت فوت كارمند در زمان اشتغال يا بازنشستگي با شرايطي از حقوق وظيفه برخوردار خواهندشد)
 ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : سازمان بازنشستگي كشوري
 قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قانون و مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري
 زمان ميانگين براي سرويس : صدور حكم برقراري حقوق بازنشستگان يكماه- صدور حكم برقراري حقوق موظفين سه ماه
 هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان
 مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : فرم تسويه حساب - فرم برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه - فرم سوابق و محاسبه خدمات - فرم وراث قانوني - فرم پرداخت هزينه فوت و ازدواج ، فرم بيمه عمر
 
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
 

آدرس محل مراجعه : شيراز- خيابان طالقاني - اداره کل  امور اقتصادي و دارايي فارس
 تلفن:  5-32223632-071
 آدرس وب سايت:     
http://fa.mefa.ir
 پست الكترونيك:  
daraeifars@mefa.gov.ir
 
فايلها
مراحل انجام کار واحد کارگزيني بازنشستگان.doc 101.376 KB
فرم اعلام خسارت قرارداد بيمه عمر.doc 49.152 KB
فرم استرداد موجودي.doc 22.016 KB
فرم افراد تحت تکفل.doc 28.16 KB
نامه عدم کسر کسورات بازنشستگي توسط ذيحسابي.doc 22.528 KB
فرم استرداد سهم پس انداز.doc 24.576 KB
فرم تسويه حساب.doc 40.448 KB
فرم استشهاد محلي.doc 28.672 KB
استرداد موجودي شرکت تعاوني اعتبار .doc 22.528 KB
تسويه حساب.doc 40.448 KB
درخواست کسور بازنشستگي.doc 68.096 KB
فرم استرداد موجودي حساب قرض الحسنه.doc 30.72 KB
فرم اطلاعات مورد نياز براي تائيد برقراري حقوق بازنشستگان.doc 111.104 KB
فرم انصراف از بيمه مکمل درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران مشتر.doc 25.088 KB
فرم برقراري بيمه مکمل درمان بازنشستگان و موظفين مشترک صندوق .doc 25.088 KB
فرم پرداخت سرمايه بيمه عمر وحادثه.doc 75.776 KB
فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت1.doc 98.816 KB
فرم مشخصات کمک هزينه ازدواج.doc 35.84 KB
فرم مشخصات استفاده کننده از کمک هزينه فوت.doc 25.088 KB
فرم مشخصات وراث قانوني مشمول دريافت حقوق وظيفه.doc 79.36 KB
بيشتر
^