پیوندها

اطلاعات كلي خدمات
                                      خزانه معين استان فارس                                    
راهنماي ارايه خدمات به ارباب رجوع 
                                                   

نام خدمت

مقررات مورد عمل

مراحل انجام كار

مدت زمان انجام كار

مدارك مورد نياز

فرمهاي مورد عمل

عنوان واحد

محل استقرار واحد

نحوه پاسخ غير حضوري

افتتاح حساب متمركز

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور و ماده 74 و76 قانون محاسبات عمومي كشور

دريافت درخواست مدير مالي يا ذيحساب، دستور معاون هزينه و ارسال نامه معرفي به بانك عامل

نيم ساعت

درخواست به امضا ذيحساب،فرم نمونه امضا،ابلاغ رئيس و ذيحساب

-----

افتتاح حسابها

خزانه معين اتاق 111

سيستم اينترانتي تكساذ

تغيير امضا حسابهاي دولتي

 

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور و ماده 74 و76 قانون محاسبات عمومي كشور

 

دريافت درخواست ذيحساب يا مدير مالي، دستور معاون هزينه ،ارسال نامه معرفي به بانك عامل

نيم ساعت

درخواست به امضا ذيحساب،فرم نمونه امضا،ابلاغ صاحبين امضا

-----

افتتاح حسابها

خزانه معين اتاق 111

سيستم اينترانتي تكساذ

انسداد حساب دولتي

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور و ماده 74 و76 قانون محاسبات عمومي كشور

دريافت درخواست ذيحساب يا مدير مالي ، دستور معاون هزينه ،ارسال نامه به بانك عامل جهت انسداد حساب قبلي و واريز مانده به حساب جديد

نيم ساعت

درخواست به امضا ذيحساب

------

افتتاح حسابها

خزانه معين اتاق 111

سيستم اينترانتي تكساذ

انتقال درآمد عمومي

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت فرم شش و فيش واريزي و ثبت درآمد وصولي در سيستم،انتقال وجه از حساب دستگاه به حساب خزانه – انتقال به خزانه داري كل و صدور تائيديه به دستگاه

يكساعت

فرم شش و فيش درآمد

فرم شش

درامد عمومي

خزانه معين اتاق 114

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست تنخواه گردان

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

درخواست ذيحساب ، دستور معاون هزينه و پرداخت تنخواه معادل حداكثر يك دوازدهم  اعتبار سال قبل

يكساعت

نامه به امضاء ذيحساب و درج شماره حساب

-----

اعتبارات جاري – اعتبارات عمراني

خزانه معين اتاق 119 و 122

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست واريز

درآمد اختصاصي

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست مدير مالي يا ذيحساب با فيش واريزي، صدور سند وصول

ربع ساعت

فيش واريزي و نامه درخواست به امضاء ذيحساب يا مدير مالي

-----

درآمد اختصاصي

خزانه معين

 

اتاق 120

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست استرداد

درآمد اختصاصي

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست وجه مدير مالي يا ذيحساب، صدور سند و چك، ارسال تائيديه به دستگاه اجرايي

ربع ساعت

درخواست وجه ذيحساب يا مدير مالي

-----

درآمد اختصاصي

خزانه معين

 

اتاق 120

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست واريز درآمد

خانه هاي سازماني

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست مدير مالي يا ذيحساب به انضمام فيش واريزي ،صدور سند و ارسال تائيديه به دستگاه اجرايي

ده دقيقه

نامه درخواست به امضاء مدير مالي يا ذيحساب و فيش واريزي

-----

درآمد اختصاصي

خزانه معين

 

اتاق 120

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست واريز سپرده

 

ماده 30 قانون محاسبات عمومي

 

دريافت درخواست  وجه ذيحساب  يا مدير مالي ،امضا و ثبت، ارسال نامه اعلام وصول و شماره بستانكاري به دستگاه اجرايي

ربع ساعت

درخواست ذيحساب يا مدير مالي  به انضمام فيش واريزي

------

واحد سپرده

خزانه معين اتاق 103

سيستم

اينترانتي تكساذ

درخواست استرداد سپرده

ماده 30 قانون محاسبات عمومي

دريافت نامه درخواست ذيحساب يا مدير مالي  با درج شماره بستانكاري ، انتقال وجه از حساب خزانه به حساب رد وجوه سپرده دستگاه اجرايي

نيم ساعت

درخواست نامه ذيحساب يا مدير مالي  با شماره بستانكاري

------

واحد سپرده

خزانه معين اتاق 103

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست وجه حقوق

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست وجه ذيحساب يا مدير مالي به همراه فايل حقوق  ،رسيدگي با نرم افزار و تطبيق درخواست وجه با فايل،صدور سند و چك، ارسال به بانك

دو ساعت

درخواست وجه ذيحساب يا مدير مالي ،خلاصه ليست حقوق ،فايل اطلاعات حقوق

فرم درخواست وجه

دايره حقوق

خزانه معين اتاق 102

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست وجه جاري

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست وجه ذيحساب يا  مدير مالي دستگاه ،دستور معاون هزينه ،ثبت و صدور سند و صدور چك، ارسال تائيديه به دستگاه

نيم ساعت

درخواست وجه ذيحساب يا مدير مالي

فرم درخواست وجه جاري

اعتبارات جاري

خزانه معين اتاق 119

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست وجه عمراني

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست وجه ذيحساب يا مدير مالي دستگاه ، دستور معاون هزينه ،ثبت و صدور سند و صدور چك، ارسال تائيديه به دستگاه

نيم ساعت

درخواست وجه ذيحساب يا مدير مالي

فرم درخواست وجه عمراني

اعتبارات عمراني

خزانه معين اتاق 122

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست واريز

وجوه نامشخص

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست ذيحساب يا مدير مالي ، دستور معاون هزينه و ثبت ، واريز وجه به حساب خزانه داري كل

يكساعت

نامه ذيحساب يا مدير مالي به انضمام فيش واريزي

--------

واحد چكهاي بين راهي و وجوه نامشخص

خزانه معين اتاق 104

سيستم اينترانتي تكساذ

درخواست استرداد

وجوه نامشخص

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست ذيحساب يا مدير مالي ، دستور معاون هزينه ،تقاضاي خزانه معين از خزانه داري كل بابت  واريز وجه به حساب دستگاه اجرايي

يكساعت

نامه درخواست  ذيحساب يا مدير مالي

--------

واحد چكهاي بين راهي و وجوه نامشخص

خزانه معين اتاق 104

سيستم اينترانتي تكساذ

رسيدگي به صورتحسابهاي ماهانه و نهايي

دستگاههاي اجرايي

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت صورتحسابهاي اعتبارات هزينه اي و عمراني دستگاههاي اجرايي ،رسيدگي توسط حسابرس ، ارسال نامه اعلام وصول و در صورت داشتن مشكل ارسال واخواهي

سه روز

صورتحسابهاي اعتبارات هزينه اي و عمراني دستگاههاي اجرايي به انضمام تراز عملياتي،صورت ريز هزينه ها و صورت مغايرت

--------

واحد تمركز و تلفيق حسابها

اداره تمركز و تلفيق  اتاق126

سيستم اينترانتي تكساذ

امور مربوط به نظارت مالي ذيحسابها

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

انجام حسابرسي مالي نهادهاي عمومي غيردولتي طبق برنامه و تكميل چك ليست

يك هفته

چك ليست

--------

واحد نظارت مالي

خزانه معين اتاق  123

----

گزارش ماده 91

 

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

ارسال گزارش ماده 91 توسط ذيحساب به واحد نظارت مالي و ارسال به وزارتخانه از طريق اين واحد

يك هفته

گزارش ذيحساب به انضمام مستندات كامل

ماده 91

نظارت مالي

خزانه معين

اتاق 123

-----

انجام تحويل وتحول سوابق ذيحسابي

ماده 97 قانون محاسبا عمومي

ارسال گزارش ماده 97 ازطرف ذيحساب جديد و قديم

يك هفته

گزارش تحويل و تحول و cd

فرمهاي تحويل و تحول و cd

واحد نظارت مالي

خزانه معين اتاق  123

-----

امور مربوط به اوراق بهادار

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور

 

دريافت درخواست ذيحساب يا مدير مالي دستگاه ، دستور معاون هزينه ،تحويل اوراق و گرفتن امضااز نماينده دستگاه

يكساعت

نامه درخواست ذيحساب يا مدير مالي دستگاه  به انضمام فيش و فرم درخواست اوراق بهادار

فرم درخواست اوراق بهادار

اداره اموال و اوراق بهادار

اداره اموال اتاق 136

سيستم اينترانتي تكساذ

دريافت اطلاعات مربوط به اموال منقول و غير منقول

ماده  106 الي 120 قانون محاسبات عمومي و آئين نامه اموال دولتي و تبصره 64 قانون بودجه سال 64

دريافتcd حاوي اطلاعات اموال رسيده و فرستاده، و اسناد مربوطه،رسيدگي با نرم افزار ،ارسال مجوز فروش و انتقال به دستگاه جرايي

دو روز

Cd حاوي اطلاعات اموال،اسناد املاك

---------

اداره اموال و اوراق بهادار

اداره اموال اتاق 136

------

كمسيون ماده 2 و امور اتومبيلها

آيين نامه لايحه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش آنها و مواد 106و107و110وقانون محاسبات عمومي

ارسال درخواست دستگاه اجرائي به رياست  سازمان ،رسيدگي وتشكيل كمسيون ،تنظيم صورتجلسه و ثبت ،امضاءرئيس سازمان ومعاون استاندار،ارسال به دستگاه اجرايي

ماهي يك مرتبه

 

فرم كمسيون ماده 2

اداره اموال و اوراق بهادار

اداره اموال اتاق 136

-------

ابلاغ،تخصيص و صدور برگه

قوانين موضوعه و بخشنامه هاي خزانه  داري كل كشور و

 

دريافت فرم تخصيص از استانداري ، دستور توسط معاونت هزينه ، ثبت در دبيرخانه و ارسال به دستگاه اجرايي

 

يكساعت

تخصيص ارسالي از استانداري

فرم تخصيص

ابلاغ،تخصيص

خزانه معين اتاق 105

سيستم اينترانتي تكساذبازنشستگي   و سامد 
نام خدمت مقررات مورد عمل مراحل انجام كار مدت زمان انجام كار مدارك مورد نياز فرم هاي موردعمل  عنوان واحد محل استقرار واحد نحوه پاسخ غير حضوري
برقراري حقوق بازنشستگي كارمنداني كه بازنشسته شده اند بند الف ماده 103 قانون خدمات كشوري تكميل فرم هاي مربوطه و ارسال به سازمان بازنشستگي استان دو هفته و سپس ارسال به سازمان بازنشستگي جهت تاييد برقراري حقوق و صدور حكم 1- حكم بازنشستگي وزارتخانه فرم شماره 1- فرم اطلاعات مورد نياز براي تاييد برقراري حقوق بازنشستگي بازنشستگي و موظفين طبقه اول - ميز خدمت  
2- احكام دو سال آخر خدمت
3-- آخرين مدرك تحصيلي
4- كپي شناسنامه و كارت ملي فرم شماره 2- فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت 
5- كپي كارت پايان خدمت يا معافيت
6- برگ تسويه حساب از سازمان
برقراري حقوق وظيفه وراث قانوني ماده 81 و ماده 82 قانون استخدام كشوري تكميل فرم هاي مربوطه و ارسال به سازمان بازنشستگي استان دو هفته و سپس ارسال به سازمان بازنشستگي جهت تاييد برقراري حقوق و صدور حكم 1- درخواست برقراري حقوق فرم اعلامنامه حقوق   طبقه اول - ميز خدمت  
2- اصل و كپي سند طلاق يا خلاصه فوتي شوهر
3- تكميل فرم استشهاد محلي فرم شماره 3 - فرم مشخصات وراث قانوني مشمول دريافت حقوق وظيفه
4- اصل و كپي شناسنامه تمام صفحات و كارت ملي
5- اعلام شماره حساب قرض الحسنه سپهر تعهد نامه محضري
6- اصل و كپي شناسنامه پدر يا مادر بازنشسته 
دريافت كمك هزينه ازدواج قانون بودجه كشور با توجه به ضريب حقوق سال مورد عمل تكميل فرم هاي مربوطه و ارسال به ذيحسابي سازمان  يك هفته و سپس ارسال به ذيحسابي 1- فرم تكميل شده مربوطه فرم مشخصات استفاده كننده از كمك هزينه ازدواج   طبقه اول - ميز خدمت  
2- درخواست كمك هزينه ازدواج
3- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي زوجين 
4- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي شخص بازنشسته
5- اصل و كپي آخرين حكم و فيش حقوقي
6- در صورت شاغل بودن فرزند يا همسر بازنشسته م يبايست گواهي مبني بر عدم دريافت پاداش ازدواج از اداره مربوطه ارائه گردد.
دريافت كمك هزينه فوت  قانون بودجه كشور با توجه به ضريب حقوق سال مورد عمل تكميل فرم هاي مربوطه و ارسال به ذيحسابي سازمان  يك هفته و سپس ارسال به ذيحسابي 1- درخواست كتبي فرم مشخصات استفاده كننده از كمك هزينه فوت   طبقه اول - ميز خدمت  
2- تكميل فرم مربوطه
3- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي متوفي
4- اصل و كپي خلاصه فوتي
5- اصل و كپي آخرين حكم حقوقي متوفي
سامانه ارتباطي مردم و دولت (سامد) بندهاي 5-8 نظام نامه مديريت پاسخگويي به شكايات  دريافت كد پيگيري و ارائه شماره ثبت و تاريخ نامه ارجاع شده به بانك به ارباب رجوع  پس از ثبت نامه همانروز  در صورت ثبت نشدن نامه از يك تا سي روز  شماره پيگيري - نام و نام خانوادگي درخواست دهنده    واحد رسيدگي به شكايات  طبقه اول - ميز خدمت    و اتاق 232- رسيدگي به شكايات  از طريق تلفن 2228350

    
^