پیوندها

نام زیرپورتال :فارس

تلفن تما س  :   32222230 - 32222231 ,    کد شهرستان : 071

آدرس پست الکترونیکی : daei@mefa.gov.ir

 
  
  راهنمایی  
 
برای ارسال پیام به  سیستم پیام گیر رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس باید بخشهای نام  و نام خانوادگی و شماره تماس  فرم الکترونیکی را تکمیل  نموده و در بخش شرح پیام نیز نسبت به بیان کامل و دقیق مشکل و یا موضوع مورد نظر اقدام نمایید .بدیهی است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تیب اثر داده نخواهد شد .

                                                                  روابط عمومی

 
 

بيشتر
^