پیوندها

 • تنگناهای اقتصادی استان فارس 
 • محدودیت ها و تنگناهای استان فارس بشرح زیر شناخته شده است .
 • برداشت بی رویه از منابع آب های زیر زمینــی , گستــرش شــوری خاک و تخریب مداوم و بی رویه آب و خاک و ناچیز بودن نزولات آسمانی و بارندگی .
 • فرسودگی و کهنگی ماشین آلات در واحدهای صنعتی .
 • کمبود صنایع بزرگ و مادر و زیربنائی .
 • دگرگونی بافت فرهنگ , فیزیکی شهر شیراز به دلیل مهاجرت های بی رویه .
 • کم توجهی مسئولین کشور به اهمیت جهانی , اقتصادی و گردشگری استان فارس .
 • پراکندگی مراکز زیست محیطی و فعالیت ها و عدم توازن و تعادل در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان .
 • ضعف شدید شبکه های مراصلاتی و ارتباطی درون استانی و برون استانی .
 • ضعف شبکه های توزیع و انتقال سوخت و انرژی .
 • وجود مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل , خشکسالی و زلزله .
 • غالب بودن وجه سنتی در تولید کشاورزی و دامداری و باغداری.
 • ضعف بخش خصوصی , مشارکت کم و وابستگی شدید به بخش دولتی .
 • گسترش شدید بروکراسی و نظام اداری و صنعتی و تولیدی .
^