پیوندها

تاریخچه
    تاریخچه
         در آغاز پیدایش اجتماعات و زندگی اجتماعی نیاز مردم به تشکیلاتی بوده است که خرج و دخل آن اجتماع را اداره نماید که این هسته اصلی و ابتدایی دارایی را تشکیل میدهد .بنابراین آغاز تاریخ تشکیل دارایی را میتوان به نخستین تجمع انسانی دانست .
         لوح های گلین در کاخ پارسه (تخت جمشید ) میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و هنرمندان سنگ تراش را نشان می دهد و بیانگر این است که از گذشته های دور حساب و کتاب در کار بوده و پرداخت دستمزد و برداشت از خزانه با حساب و کتاب صورت می گرفته؛ سند هزینه های موجود (لوحهای گلین ) نشانگر دولتی می باشد که از پنجاب هند تا مصر کشیده شده بودکه  اداره آن بدون یک اداره مالیاتی منظم غیر ممکن بود و دریافت خراج ماهانه وسرانه بدون داشتن تشکیلات منظم که جواب گوی آمار سالانه وصولی ومیزان پرداخت در آن قید شده باشد وجود داشته باشد .
      اگر به مسئله حسن صباغ و خواجه نظام الملک طوسی در دربار ملک شاه سلجوقی بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف بوجود آمده بین این دو نفر در مورد تعیین آمار و تنظیم جدولی در باب وصول خراج ملک ایران بوده است.
      اما مالیات بصورت امروز از عصر قاجار و انقلاب مشروطیت بصورت منظمی در امد و وزیر دارایی از بلند مرتبه ترین وزرا بوده و حتی برای منظم تر کردن نظام مالیاتی وامور مالی از کار شناسان خارجی مانند مستر شوستر امریکایی استفاده شده است .
     از سال 1289 خورشیدی که ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید ، اداره وصول و عایدات و سپس تحت عنوان پیشکار دارائی استان هفتم ( فارس ) نیز تاسیس گردید . اولین پیشکار دارائی فارس آقای حبیب اله علی آبادی بوده و سپس مستشاران بلژیکی آنرا اداره کرده اند. در سال 1303 اداره دارائی برازجان ، سال 1309 خورمج ، سال 1292 بوشهر سال 1326 جهرم ، سال 1308 لار و داراب ، سال 1323 بوانات ، سال 1292 کازرون ، سال 1305 فسا و سال 1293 نیریز صاحب اداره دارائی شدند.
    در سال 1353 پیشکاری دارائی فارس به اداره کل امور اقتصادی و دارائی فارس تغییر یافت . در سال 1383 اداره امور مالیاتی از اداره کل امور اقتصادی و دارائی منفک و سازمان امور اقتصادی و دارائی فارس با سه معاونت هزینه ، اقتصادی و پشتیبانی مصوب گردید ،که در حال حاضر با همان سیستم اداره میشود و اماده خدمتگزاری به مردم عزیز می باشد.
^