پیوندها

گواهینامه ISO9001:2000
نام زیرپورتال :فارسسازمان امور اقتصادي و دارايي فارس با هدف افزايش رضايت ارباب رجوع از خدمات سازمان ، ساده سازي روشهاي انجام كار، بهبود سطح كيفي خدمات و تسريع و تسهيل در امر پاسخگويي و اجراي اثر بخش الزامات قانوني تصميم به استقرار سيستم مديريت كيفيت گرفت و در تاريخ 4/12/87 با مميزي شركت مرزبان كيفيت ( نماينده شركت IMQ  ايتاليا در ايران) موفق به اخذ گواهينامه بين المللي ISO 9001: 2000  شد. اين موفقيت نتيجه پيگيريها و تلاشهاي مديران و كارمندان سازمان بوده و بر توانائيهاي اين سازمان در ارائه خدمات مطلوب و با كيفيت صحه گذاشت.
بيشتر
^