پیوندها

نام زیرپورتال :فارس
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي                                      شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس

نام خدمت :رسيدگي به امور شكايات بيمه اي - سازمان اموال تمليكي

تعريف خدمت: تأئيد صلاحيت اشخاص متقاضي نمايندگي بيمه- شركت در مزايده ها

ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : شركتهاي بيمه - سازمان اموال تمليكي

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان

ميانگين زمان براي ارائه خدمت: بستگي به نوع درخواست متقاضي

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت: به لحاظ نوع كار به واحد حراست سازمان مراجعه مي نمايند.

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : شيراز - خيابان طالقاني سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس

تلفن:  5 -2223632-0711                                                       آدرس وب سايت http://fa.mefa.gov.ir
^