پیوندها

نام زیرپورتال :فارس
رسيدگي به شكايات مردمي
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
 شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس
 
تعريف خدمت : رسيدگي به شكايات مردمي
 
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : درخواستها و شكايات مردم كه مرتبط با سازمان امور اقتصادي و دارايي مي باشند از طريق واحد پاسخگويي به شكايات مردمي رسيدگي و پاسخ داده مي شود.
 
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : اجراي اصول طرح تكريم ارباب رجوع- نامه هاي مربوط به نحوه رسيدگي به درخواست ارباب رجوع
 
زمان ميانگين براي سرويس : يكماه
 هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان
 
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : فرم تكميل درخواست توسط ارباب رجوع- نامه مربوط به پاسخ قطعي
 
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
 
آدرس محل مراجعه : شيراز - خيابان طالقاني - سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس
 
تلفن  2228350-0711:
 آدرس وب سايتhttp://fa.mefa.ir      :
 
 پست الكترونيك daraeifars@mefa.gov.ir:

    فرم الكترونيكي شكايات  http://www.farsmefa.ir/Register_Shekaiat.aspx
فايلها
فرم رسيدگي به شکايات.doc 33.792 KB
بيشتر
^