پیوندها

نام زیرپورتال :فارس
اداره اموال و اوراق بهادار و اتومبيل هاي دولتي
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
 شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان فارس
 
تعريف خدمت : نظارت و رسيدگي به حساب اموال منقول و غير منقول دستگاههاي اجرايي استان و مجوز خريد و فروش اتومبيلهاي دستگاههاي فوق الذكر و واگذاري اوراق بهادار به ادارات كل آموزش و پرورش ، ثبت اسناد ، اداره كل امور مالياتي و دادگستري مي باشد.
 
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاههاي اجرايي كه از بودجه كشور استفاده مي كنند.
 
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قانون محاسبات عمومي - آيين نامه اموال دولتي و بخشنامه هاي صادره از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي - دستورالعملهاي اوراق بهادار
 
زمان ميانگين براي سرويس : 10 تا 20 دقيقه
 هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان
 
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : درخواستهاي دستگاههاي اجرايي در خصوص صورتحسابهاي اموال منقول - درخواستهاي دستگاههاي اجرايي در خصوص اسناد اموال غير منقول - تقاضاي مجوز خريد و فروش خودرو - تقاضاي ذيحساب جهت اوراق بهادار
 
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
 
آدرس محل مراجعه : شيراز - چهارراه حافظيه - خزانه معين استان
 
تلفن:2280800-0711
 آدرس وب سايت :  http://fa.mefa.gov.ir
 
ساير توضيحات : مراحل انجام كار: 1- دريافت صورتحسابهاي رسيده و فرستاده اموال از دستگاههاي اجرايي و نظارت و رسيدگي بر آن و نهايتا اعلام وصول و يا واخواهي آن 2- دريافت فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي كشور از دستگاه تحويل گيرنده مل و پيگيري لازم جهت اعاده آنها 3- دريافت فهرست اموال اسقاط و مازاد بر نياز دستگاه هاي دولتي استان و مجوز فروش يا واگذاري در اجراي ماده 112 و 107 قانون محاسبات عمومي كشور 4- دريافت صورتجلسه تحويل و تحول بين امناي اموال و كنترل و رسيدگي آن 5- رسيدگي به درخواست حذف اموال دستگاههاي اجرايي دولت 6- نظارت دقيق به اجراي مواد 38 و 39 آيين نامه اموال دولتي در خصوص اموالي مه به هر علتي از بين مي روند 7- دريافت فهرست و مشخصات اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي دولت در سطح استان و پيگيري لازم جهت اخذ و ارسال اصل اسناد مالكيت به خزانه اسناد مالكيت دولت مطابق دستورالعمل ماده 123 قانون محاسبات عمومي كشور 8- پيگيريهاي لازم در موارد اصلاح اسناد مالكيت اموال غير منقول دولت طبق ماده 26 آيين نامه اموال دولتي 9- اعزام بازرس به ادارات و سازمان هاي دولتي در اجراي ماده 106 قانون محاسبات عمومي كشور جهت بررسي اموال و موارد ديگر 10- درخواست و تحويل اوراق بهادار از اداره كل اوراق بهادار و توزيع بين دستگاههاي اجرايي ذيربط 11- كنترل و نظطارت بر توزيع اوراق بهادار دستگاههاي اجرايي و رسيدگي به دفاتر پرداخت اوراق بهادار و تهيه صورتحساب ماهانه و اعلام به اداره كل اوراق بهادار 12- كنترل و رسيدگي درخواستهاي ارائه شده توسط دستگاههاي اجرايي جهت اوراق بهادار 13- نظارت بر اجراي صحيح قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد بر مصوب سال1358 شوراي انقلاب اسلامي و آيين نامه اجرايي توسط دستگاههاي اجرايي دولت 14- رسيدگي و كنترل درخواستهاي ارائه شده توسط دستگاههاي اجرايي دولت جهت مجوز خريد خودرو 15- برگزار ي كميسيون ماده 2 و صدور مجوز خريد و فروش انتقال خودرو جهت دستگاههاي اجرايي دولت 16- نظارت و رسيدگي و همچنين صدور مجوز جهت شماره گذاري خودروهاي دولتي 17- صدور اسناد فروش جهت اشخاص برنده مزايده خودروهاي دولتي 18- تمركز اسناد اموال غير منقول در خزانه اسناد مالكيت
 
فايلها
مراحل انجام کار واحد اموال و اوراق بهادار و اتومبيلهاي دولتي.doc 226.304 KB
فرم صورت وضعيت اوراق بهادار.doc 46.592 KB
فرم گردش اوراق بهادار.doc 31.232 KB
نمودار گردش کار فرآيند اوراق بهادار.doc 99.84 KB
بيشتر
^