پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
مهرماه 1397
فايلها
313قانون ممنوعيت بکار کارگيري بازنشستگان.pdf 49.678 KB 313قانون ممنوعیت بکار کارگیری بازنشستگان
314 دستورالعمل حسابداري حقوق و مزاياي کارکنان.pdf 17.62 KB 314 دستورالعمل حسابداری حقوق و مزایای کارکنان
پيوست 314.pdf 518.642 KB پیوست 314
315دوره آموزشي ذيحسابان در خصوص مدل تعالي ذيحسابي 16و23 مهرماه.pdf 15.291 KB 315دوره آموزشی ذیحسابان در خصوص مدل تعالی ذیحسابی 16و23 مهرماه
316نامه مرکز امور بدهيها درخصوص اجراي آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 بودجه 97به ادارات مالياتي.pdf 15.428 KB 316نامه مرکز امور بدهیها درخصوص اجرای آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5 بودجه 97به ادارات مالیاتی
10.JPG 38.665 KB پیوست 316
ECE Attachment.TIFF 22.058 KB پیوست 316
3.JPG 84.422 KB پیوست 316
6.JPG 88.691 KB پیوست 316
4.JPG 145.763 KB پیوست 316
5.JPG 90.58 KB پیوست 316
8.JPG 68.061 KB پیوست 316
2.JPG 80.368 KB پیوست 316
7.JPG 70.632 KB پیوست 316
9.JPG 102.877 KB پیوست 316
شهریور ماه 1397
فايلها
303نامه دکتر اکرمي در خصوص اعمال فوق العاده سختي کار.pdf 23.123 KB 303نامه دکتر اکرمی در خصوص اعمال فوق العاده سختی کار
304نامه سازمان امور اداري و استخدامي کشور در خصوص تفويض اختيار نظر کارشناسي ساختمانهاي دولتي به سازمان ومديريت استانها.pdf 29.593 KB 304نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تفویض اختیار نظر کارشناسی ساختمانهای دولتی به سازمان ومدیریت استانها
305نامه دکتر اکرمي در خصوص تکميل اسناد ومدارک لازم و ارسال مجموعه چک ليست هاي تکميل شده به مرکز بدهي ها.pdf 23.639 KB 305نامه دکتر اکرمی در خصوص تکمیل اسناد ومدارک لازم و ارسال مجموعه چک لیست های تکمیل شده به مرکز بدهی ها
306نامه بانک ملي ايران در خصوص فرآيند ثبت و واگذاري اسناد خزانه اسلامي دستکاههاي اجرايي استان.pdf 266.721 KB 306نامه بانک ملی ایران در خصوص فرآیند ثبت و واگذاری اسناد خزانه اسلامی دستکاههای اجرایی استان
307بخشنامه وزارت امور اقتصادي ودارايي در خصوص صدور اوراق تسويه خرانه نوع دوم.pdf 46.242 KB 307بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی در خصوص صدور اوراق تسویه خرانه نوع دوم
پيوست 307.pdf 156.664 KB پیوست 307
308نامه استانداري فارس در خصوص صرفه جويي در هزينه هاي جاري.pdf 235.458 KB 308نامه استانداری فارس در خصوص صرفه جویی در هزینه های جاری
309نامه مديريت مرکز بدهي ها ودارايي هاي مالي عمومي در خصوص اوراق تسويه خزانه نوع اول ودوم.pdf 34.034 KB 309نامه مدیریت مرکز بدهی ها ودارایی های مالی عمومی در خصوص اوراق تسویه خزانه نوع اول ودوم
310بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص اوراق تسويه نوع دوم.pdf 271.014 KB 310بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص اوراق تسویه نوع دوم
311نامه رييس مرکز بدهي ها در خصوص نحوه محاسبه حفظ قدرت خريد براي پرداخت ماليات ارزش افزوده.pdf 17.474 KB 311نامه رییس مرکز بدهی ها در خصوص نحوه محاسبه حفظ قدرت خرید برای پرداخت مالیات ارزش افزوده
312نامه دکتر اکرمي در خصوص اوراق تسويه.pdf 35.467 KB 312نامه دکتر اکرمی در خصوص اوراق تسویه
پيوست 314.pdf 518.642 KB پیوست 314
مردادماه1397
فايلها
282نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارايه مستندات مربوط به تملک داراييها سرمايه اي شهرداريهاي فارس تا پانزدهم مرداد ماه.pdf 285.394 KB 282نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس در خصوص ارایه مستندات مربوط به تملک داراییها سرمایه ای شهرداریهای فارس تا پانزدهم مرداد ماه
283 نامه دکتر اکرمي در خصوص اعمال کنترلهاي داخلي و جلوگيري از سو استفاده هاي احتمالي در مورد حقوق ومزاياي کارکنان توسط ذيحسابان دستگاههاي اجرايي.pdf 29.89 KB 283 نامه دکتر اکرمی در خصوص اعمال کنترلهای داخلی و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی در مورد حقوق ومزایای کارکنان توسط ذیحسابان دستگاههای اجرایی
284نامه ديوان محاسبات فارس در خصوص ممنوعيت بکارگيري کارمندان شرکت و موسسات غير دولتي در دستگاههاي اجرايي.pdf 47.913 KB 284نامه دیوان محاسبات فارس در خصوص ممنوعیت بکارگیری کارمندان شرکت و موسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی
285گزارش هشتمين و نهمين جلسات تخصصي ذيحسابان.pdf 149.004 KB 285گزارش هشتمین و نهمین جلسات تخصصی ذیحسابان
286مصوبه هيات وزيران درخصوص افزايش بهره وري.pdf 23.898 KB 286مصوبه هیات وزیران درخصوص افزایش بهره وری
287 مصوبه هيات وزيران در مورد اصلاح تصويب نامه 166223.pdf 16.205 KB 287 مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب نامه 166223
288آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 97.pdf 38.845 KB 288آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 97
289قانون تمديد جذب مهلت تملک داراييهاي سرمايه اي سال 1396.pdf 35.506 KB 289قانون تمدید جذب مهلت تملک داراییهای سرمایه ای سال 1396
290مصوبه هيات وزيران در خصوص احکام مربوط به اخذ پذيره و سرقفلي.pdf 146.613 KB 290مصوبه هیات وزیران در خصوص احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی
291مصوبه هيات وزيران در خصوص رعايت مواد 31 و76 قانون محاسبات عمومي در ارتباط با وجوه در اختيار صندوق کار افريني اميد.pdf 32.637 KB 291مصوبه هیات وزیران در خصوص رعایت مواد 31 و76 قانون محاسبات عمومی در ارتباط با وجوه در اختیار صندوق کار افرینی امید
292بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تسويه بدهي ومطالبات دولت از طريق صدور اوراق تسويه خزانه نوع اول.pdf 45 KB 292بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تسویه بدهی ومطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول
293نامه مدير کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات به حساب مخصوص نزد خزانه.pdf 32.667 KB 293نامه مدیر کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات به حساب مخصوص نزد خزانه
294بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تسويه بدهي و مطالبات دولت.pdf 46.74 KB 294بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تسویه بدهی و مطالبات دولت
295قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات.pdf 26.523 KB 295قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات
296نامه اداره کل امور اقتصادي ودااريي فارس در خصوص اجراي بند ب تبصره 5 قانون بودجه کشور.pdf 80.21 KB 296نامه اداره کل امور اقتصادی ودااریی فارس در خصوص اجرای بند ب تبصره 5 قانون بودجه کشور
297نامه مدير کل محترم خزانه وزارت متبوع در خصوص واريز وجوه بر اساس شناسه و الگوريتم.pdf 42.582 KB 297نامه مدیر کل محترم خزانه وزارت متبوع در خصوص واریز وجوه بر اساس شناسه و الگوریتم
298بخشنامه سازمان امور اداري واستخدامي کشور در خصوص تعيين تکليف احداث ، خريد ويا اجاره ساختمان هاي اداري.pdf 15.723 KB 298بخشنامه سازمان امور اداری واستخدامی کشور در خصوص تعیین تکلیف احداث ، خرید ویا اجاره ساختمان های اداری
299نامه مدير کل امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ارايه صورت حساب عملکرد بودجه اي ونهايي.pdf 38.773 KB 299نامه مدیر کل امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ارایه صورت حساب عملکرد بودجه ای ونهایی
300بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص چارچوب تنظيم شده جهت انعقاد تفاهم نامه همکاري با مديران واحد هاي مجري بودجه ريزي مبتني بر عملکرد.pdf 56.935 KB 300بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص چارچوب تنظیم شده جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری با مدیران واحد های مجری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
301استعلام آقاي دائي از مرکز بدهي ها و مطالبات در خصوص ابهامات اسناد خزانه.pdf 50.513 KB 301استعلام آقاي دائي از مرکز بدهي ها و مطالبات در خصوص ابهامات اسناد خزانه
302پاسخ مرکز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي به ابهامات مطرح شده از سوي استان فارس در خصوص اسناد خزانه.pdf 31.044 KB 302پاسخ مرکز مديريت بدهي ها و دارایی های مالی عمومی به ابهامات مطرح شده از سوي استان فارس در خصوص اسناد خزانه
تیر ماه 1397
فايلها
269آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه 1397.pdf 46.701 KB 269آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه 1397
270آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1397.pdf 83.316 KB 270آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1397
271مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص يارانه صرفه جويي مربوط به طرح جايگزيني و نوسازي ناوگان حمل ونقل.pdf 61.768 KB 271مصوبه شورای اقتصاد در خصوص یارانه صرفه جویی مربوط به طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل
272درخصوص جايگزيني تبصره 3و4به جاي تبصره 4 و5 موضوع ماده 4آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد.pdf 16.756 KB 272درخصوص جایگزینی تبصره 3و4به جای تبصره 4 و5 موضوع ماده 4آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید
273آيين نامه اجرايي بند زتبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1397.pdf 33.194 KB 273آیین نامه اجرایی بند زتبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1397
274نامه سازمان مديريت وبرنامه ريزي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص استفاده از مصالح استاندارد در پروژه هاي عمراني.pdf 4.69 MB 274نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی استان در خصوص استفاده از مصالح استاندارد در پروژه های عمرانی
275نامه استانداري وديوان محاسبات فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص رعايت مفاد بندهاي ت وث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه.pdf 97.729 KB 275نامه استانداری ودیوان محاسبات فارس به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص رعایت مفاد بندهای ت وث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه
پيوست275.pdf 51.714 KB پیوست275
276صورتجلسه ذيحسابان - اول و دوم.pdf 640.206 KB 276صورتجلسه ذیحسابان - اول و دوم
277صورتجلسه ذيحسابان - سوم تا ششم.pdf 550.351 KB 277صورتجلسه ذیحسابان - سوم تا ششم
278هفتمين جلسه ذيحسابان وگزارش پروژه شفاف سازي و خزانه داري الکترونيک.pdf 227.954 KB 278هفتمین جلسه ذیحسابان وگزارش پروژه شفاف سازي و خزانه داري الکترونيک
279مصوبه هيات وزيران در خصوص خريد تضميني محصولات کشاورزي.pdf 40.092 KB 279مصوبه هیات وزیران در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی
280بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص نحوه پرداخت حقو ق ومزاياي کارکنان انتقالي.pdf 3.35 MB 280بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص نحوه پرداخت حقو ق ومزایای کارکنان انتقالی
281آيين نامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1397.pdf 127.032 KB 281آیین نامه اجرایی تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1397
پيوست 281.pdf 791.459 KB پیوست 281
خردادماه1397
فايلها
247نامه دکتر اکرمي ونامه معاون رييس جمهور درخصوص غدم قبول خريد کالاهاي خارجي.pdf 225.336 KB 247نامه دکتر اکرمی ونامه معاون رییس جمهور درخصوص غدم قبول خرید کالاهای خارجی
248تصويب نامه هيات وزيران در خصوص افزايش حقوق مشمولين تامين اجتماعي.pdf 18.055 KB 248تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق مشمولین تامین اجتماعی
249بخشنامه سازمان امور اداري واستخدامي در خصوص ثبت اطلاعات پرداختي کارکنان درسامانه.pdf 50.844 KB 249بخشنامه سازمان امور اداری واستخدامی در خصوص ثبت اطلاعات پرداختی کارکنان درسامانه
250تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 42 قانون الحاق 2 در سال 97.pdf 21.176 KB 250تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 42 قانون الحاق 2 در سال 97
251بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص مهلت واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا تاريخ 24تير 97.pdf 23.601 KB 251بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص مهلت واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ 24تیر 97
252نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارايه صورتحساب نهايي و صورتهاي مالي.pdf 1.28 MB 252نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس در خصوص ارایه صورتحساب نهایی و صورتهای مالی
253نامه دکتر اکرمي در خصوص بخشنامه معاون اول رييس جمهور در خصوص ممنوعيت خريد کالاي خارجي.pdf 18.629 KB 253نامه دکتر اکرمی در خصوص بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی
254پيوست 253.pdf 134.063 KB 254پیوست 253
255نامه معاونت محترم توسعه ومديريت منابع وزارت متبوع در خصوص ممنوعيت هزينه افطاري توسط دستگاههاي اجرايي.pdf 50.406 KB 255نامه معاونت محترم توسعه ومدیریت منابع وزارت متبوع در خصوص ممنوعیت هزینه افطاری توسط دستگاههای اجرایی
256نامه دکتر اکرمي در خصوص وظايف ذيحسابان در ارتباط با نظارت بر وصول وايصال درآمدها و مطالبات دستگاههاي اجرايي.pdf 19.47 KB 256نامه دکتر اکرمی در خصوص وظایف ذیحسابان در ارتباط با نظارت بر وصول وایصال درآمدها و مطالبات دستگاههای اجرایی
257قانون تفسير جزء1بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97.pdf 308.999 KB 257قانون تفسیر جزء1بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97
258تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نصاب معاملات ماده 3 قانون برگزاري مناقصات در سال 97.pdf 21.178 KB 258تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در سال 97
259نامه دکتر اکرمي در خصوص الزام شرکتهاي دولتي به واريز تمامي درآمدهاي خود به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داريکل کشور.pdf 21.134 KB 259نامه دکتر اکرمی در خصوص الزام شرکتهای دولتی به واریز تمامی درآمدهای خود به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داریکل کشور
260نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس درخصوص شناسايي اموال منقول وغير منتقول.pdf 177.734 KB 260نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس درخصوص شناسایی اموال منقول وغیر منتقول
261نامه دکتر اکرمي در خصوص اوراق مشارکت منتشره از محل بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 96.pdf 24.569 KB 261نامه دکتر اکرمی در خصوص اوراق مشارکت منتشره از محل بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 96
262نامه دکتر اکرمي مبني بر ادامه همکاري ذيحسابان ومديران مالي دستگاههاي اجرايي با صندوق بازنشستگي کشور وتمديد بخشنامه مرتبط براي سال 97.pdf 14.363 KB 262نامه دکتر اکرمی مبنی بر ادامه همکاری ذیحسابان ومدیران مالی دستگاههای اجرایی با صندوق بازنشستگی کشور وتمدید بخشنامه مرتبط برای سال 97
263نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها در خصوص تمديد بيمه مسووليت حرفه اي ذيحسابان.pdf 19.901 KB 263نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص تمدید بیمه مسوولیت حرفه ای ذیحسابان
264دستورالعمل اجرايي اختصاص يک درصد اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي به صدا وسيما جهت توليد برنامه مربوط به فرهنگ سازي.pdf 40.817 KB 264دستورالعمل اجرایی اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی به صدا وسیما جهت تولید برنامه مربوط به فرهنگ سازی
265بخشنامه مربوط به کسور بازنشستگي اضافه کاري مشمولين تامين اجتماعي موضوع آيين نامه اجرايي قسمت دوم برنامه پنجم توسعه (ماده 59.pdf 14.457 KB 265بخشنامه مربوط به کسور بازنشستگی اضافه کاری مشمولین تامین اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی قسمت دوم برنامه پنجم توسعه (ماده 59
266نامه استاداري فارس در خصوص خريد سنگ هاي تزييني و نما از داخل استان.pdf 33.363 KB 266نامه استاداری فارس در خصوص خرید سنگ های تزیینی و نما از داخل استان
267ابلاغ بودجه منابع ومصارف استاني در سال 1397توسط سازمان برنامه وبودجه کشور.pdf 77.478 KB 267ابلاغ بودجه منابع ومصارف استانی در سال 1397توسط سازمان برنامه وبودجه کشور
268ابلاغ حق بيمه درماني سال 1397 توسط بيمه سلامت کشور.pdf 59.842 KB 268ابلاغ حق بیمه درمانی سال 1397 توسط بیمه سلامت کشور
بيشتر
^