پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
بهمن 1396
فايلها
201نامه سازمان صنعت ومعدن وتجارت فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص اطلاع رساني دفاتر ثبت نام سامانه ستاد.pdf 504/742 KB
202نامه سازمان صنعت ومعدن وتجارت فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص شاخص به کارگيري سامانه ستاد در دستگاههاي اجرايي.pdf 463/54 KB
203نامه معاونت محترم نظارت مالي ورييس خزانه معين فارس در خصوص حساسيت ماههاي پاياني سال مالي و رفع مغايرت هاي احتمالي در مبالغ پرداختي و دريافتي.pdf 96/371 KB
204پيوست 203.pdf 108/311 KB
205نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس در خصوص اولويت پرداخت مطالبات قطعي شده مهندسين مشاور.pdf 148/167 KB
207نامه اقاي خدابخشي در خصوص دهمين جلسه هم انديشي ذيحسابان به تاريخ بيست ونهم بهمن ماه.pdf 129/916 KB
208نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس به دستگاهاي اجرايي در خصوص مصوبات جلسه شوراي فني استان در ارتباط با امور فني ونظارتي.pdf 91/192 KB
209 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت.pdf 36/177 KB
210نامه اداره کل اموال دولتي در خصوص نگهداري حساب اوراق ثبتي و ارايه صورت وضعيت گردش ماهانه آن همانند ساير اوراق بهادار.pdf 19/614 KB
211مدارک افتتاح حساب نزد بانک مرکزي.rar 2/1 MB
دی ماه
فايلها
178صورتجلسات کميته تدوين لوايح.pdf 91/068 KB
179صورتجلسات ذيحسابان.rar 2/09 MB
180نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها مبني بر بدهي شرکت سامون بهساز به اداره کل ورزش و جوانان بوشهر.pdf 14/283 KB
181نامه مدير کل تعاون وکار ورفاه اجتماعي فارس در خصوص الزام دستگاههاي اجرايي به انعقاد قرار داد با شرکت هاي داراي صلاحيت.pdf 94/894 KB
182 سازمان صنعت ومعدن وتجارت در خصوص تامين کارتريج پرينترازشرکت توسعه ماشين افزار سپهر.pdf 60/852 KB
183نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيهادر خصوص بدهي شرکت پرنج به اداره کل نوسازي خراسان رضوي.pdf 14/247 KB
184نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيهادر خصوص بدهي شرکت خانه عمران کومش به اداره کل نوسازي سمنان.pdf 14/46 KB
184نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيهادر خصوص بدهي شرکت خانه عمران کومش به اداره کل نوسازي سمنان.pdf 14/46 KB
185نامه مرکز امور بدهيها در خصوص پاسخ به سوالات مطروحه در ارتباط با اسناد خزانه اسلامي منتشره از محل بند ه تبصره 5 قانون بودجه 96.pdf 165/298 KB
185نامه مرکز امور بدهيها در خصوص پاسخ به سوالات مطروحه در ارتباط با اسناد خزانه اسلامي منتشره از محل بند ه تبصره 5 قانون بودجه 96.pdf 165/298 KB
186هفنمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري.pdf 1/76 MB
186هفنمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري.pdf 1/76 MB
187نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت اهرام گستر قم به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي قم.pdf 69/013 KB
187نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت اهرام گستر قم به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي قم.pdf 69/013 KB
188نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص ارايه نظرات و تجارب همکاران ذيحساب درراستاي عملکرد مديريتي ذيحسابان.pdf 23/028 KB
189قانون تقويت وتوسعه نظام استاندارد.pdf 310/904 KB
190نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي وذيحسابان و مديران مالي در خصوص الزام به اخذ کد رهگيري ثبت املاک در سامانه سادا.pdf 1/37 MB
191نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به دستگاههاي اجرايي فارس در خصوص اجراي احکام قانوني مربوط به تعيين روش واگذاري اسناد خزانه اسلامي.pdf 229/336 KB
192نامه اداره فرهنگ وارشاد اسلامي در خصوص استفاده از بليط نيم بهامربوط به نمايش شش وبش.pdf 60/107 KB
193 قانون الحاق دو تبصره به ماده 617قانون مجازات اسلامي.pdf 40/101 KB
194نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص انتقال حسابهاي بانکي دستگاههاي اجرايي مشمول به بانک مرکزي.pdf 981/545 KB
195نامه معاونت محترم نظارت مالي و رييس خزانه معين فارس به ذيحسابان در خصوص ارايه گزارش معاملات سامانه ستاد تا پايان آذر ماه سال جاري.pdf 85/018 KB
196پيوست نامه 195نامه دکتر اکرمي در خصوص ارسال گزارش معاملات.pdf 118/753 KB
197فرم شماره 1سامانه ستاد پيوست فايل 195.pdf 10/958 KB
198نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارسال گزارش معاملات دستگاههاي اجرايي استان تا تاريخ 96.11.7.pdf 46/284 KB
199نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت طلا وسان به بنياد مسکن استان ايلام.pdf 14/382 KB
200نامه استانداري فارس منضم به بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي کشور در خصوص ممنوعيت استفاده از عناوين مشاور ومدير کل.pdf 44/445 KB
آذرماه1396
فايلها
174نامه مدير کل ديوان محاسبات فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص اختصاص يک درصد از اعتبارات هزينه اي صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي.pdf 96/358 KB
175نامه مدير کل محترم نظارت برذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت بهجاري به اداره کل نوسازي ومدارس کرمانشاه.pdf 18/694 KB
176نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت هاي خلخال دشت و عمران گستر طلايي به دستگاههاي اجرايي استان قزوين.pdf 14/678 KB
177نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي ماده 97 قانوم محاسبات عمومي و درخواست نظرات کارشناسي همکاران ذيحساب.pdf 131/957 KB
پيوست 177.pdf 151/054 KB
پيوست 177.pdf 151/054 KB
آبان ماه
فايلها
155نحوه فروش و فرآيند برگزاري مزايده.pdf 18/855 KB
156نامه دکتر اکرمي در خصوص ممنوعيت خريد وبه کارگيري و پشتيباني تجهيزات و خدمات فاواي غير بومي.pdf 128/754 KB
157دستور العمل چگونگي صدور مجوز تسهيلات مالي خارجي توسط شوراي اقتصاد.pdf 185/399 KB
158تصويب نامه هيات وزيران در خصوص قانون اصلاح و حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها.pdf 41/971 KB
159نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص الزام به ثبت اطلاعات اموال ، املاک و اراضي در اختيار در سامانه سادا.pdf 2/93 MB
160نامه مدير کل محترم امور اقتصادي و دارايي فارس در خصوص تخصيص اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي از محل اسناد خزانه اسلامي موضوع بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 1396.pdf 58/629 KB
161نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان فارس در خصوص ارايه مستندات صورتحساب عملکرد اعتبارات تملک سرمايه اي دستي.pdf 1/26 MB
162نامه اداره کل امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي فارس در خصوص ارايه گزارش دارايي هاي شناسايي شده در صورت وضيعت مالي 1395و ثبت اطلاعات در سامانه سادا.pdf 17/067 KB
163قانون استفساريه تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان.pdf 31/051 KB
164اطلاعيه جهت دريافت کارت استخر انقلاب.pdf 85/454 KB
165 مصوبه هيات وزيران در خصوص اعتبار پيش بيني شده جمعي خرجي و شرايط ترخيص کالا توسط گمرک.pdf 18/575 KB
166نامه مدير کل محترم امور پشتيباني وزارت متبوع در خصوص مفاد مواد 87و 88 قانون برنامه ششم توسعه در اتباط با امور ايثارگران.pdf 55/698 KB
167نامه دکتر اکرمي در خصوص عضويت نماينده معاونت نظارت مالي و خزانه معين استانها در کارگروه شوراي فني استان.pdf 137/823 KB
168نامه معاون اول رييس جمهور در خصوص تعيين وزير صنعت به عنوان رييس کارگروه.pdf 15/51 KB
169آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف افزايش و تقسيط آن.pdf 110/319 KB
170تصويب نامه هيات وزيران در خصوص مابه التفاوت بهاي منطقه اي و بهاي کارشناسي اراضي توسط سازمان ملي زمين ومسکن.pdf 21/608 KB
171نامه رييس مرکز نوسازي وتحول اداري وزارت متبوع در خصوص دوره هاي آموزشي در ارتباط با مديريت ابزارهاي تسويه وتهاتر وثبت و ارسال اطلاعات بدهي ها و مطالبات عمومي.pdf 36/35 KB
172نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به مدير کل ديوان محاسبات فارس در خصوص بحث پيرامون حوزه نظارت مالي.pdf 185/483 KB
173نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها در خصوص عدم پرداخت حق بيمه سهم کارفرما مربوط به قرار دادهاي مهندسين مشاور مشمول ضوابط طرح تملک داراييهاي سرمايه اي.pdf 14/587 KB
پيوست 153.pdf 188/441 KB
پيوست 173.pdf 38/155 KB
مهرماه
فايلها
134تصويب نامه هيات وزيران در خصوص معافيت برق مصرفي نقاط مه دگير در تما ايام سالف.pdf 16/867 KB
135نامه اداره کل امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوصتکميل اطلاعات املاک و اراضي در اختيار در سامانه سادا.pdf 258/401 KB
136ليست آپتو متريست معتمد شرکت سهامي بيمه ايران.pdf 33/951 KB
137 نامه ذيحساب شرکت سهامي آب منطقه اي فارس در خصوص بدهي شرکت فرابتن.pdf 100/251 KB
138تصويب نامه هيات وزيران در خصوص تضمين باز پرداخت اصل و سود تسهيلات اعطايي شرکت پشتيباني امور دام کشور.pdf 20/42 KB
139تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اضافه شدن وزارت نفت به کارگروه تصويب نامه شماره 16145.pdf 19/111 KB
140بخشنامه دکتر اکرمي به دستگاههاي اجرايي موضوع بند الف ماده 20 قانون بودجه در خصوص واريز سود سپرده تحت عنوان درآمد اختصاصي نزد خزانه داري کل.pdf 19/5 KB
141قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي.pdf 79/845 KB
142نامه مدير کل محترم ديوان محاسبات در خصوص رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات از طريق سامانه ستاد.pdf 11/045 KB
143تصويب نامه هيات وزيران در خصوص تهيه سامانه ارزي.pdf 21/721 KB
144نامه اداره کل ثبت احوال در خصوص طرح عظيم صدور کارت ملي هوشمند.pdf 114/735 KB
145نامه دکتر اکرمي در خصوص ارايه گزارش داراييهاي شناسايي شده در سال 1395 در صورت وضعيت مالي.pdf 21/587 KB
146نامه رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون ممنوعيت به کار گيري اسامي وعناوين بيگانه.pdf 133/631 KB
147نامه رييس مرکز نوسازي وتحول اداري در خصوص برگزاري دوره آموزشي روشهاي نوين آموزش الکترونيکي.pdf 35/972 KB
149قانون ترويج کتابت قرآن کريم به رسم الخط مفاخر ملي.pdf 30/083 KB
150تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اضافه نمودن معاون علمي وفناوري به ترکيب کمسيون اقتصاد و دستيار رييس جمهور در امور حقوقي شهروندي به ترکيب کمسيون هاي اقتصادي.pdf 20/576 KB
151سمينار مديريت گردشگري با رويکرد توسعه پايدار.pdf 550/835 KB
152نامه معاون محترم نظارت مالي و خزانه معين فارس به ذيحسابان شهرداريها در خصوص دريافت و پرداخت وجوه درآمدي حاصل از اخذ حق توقف در معابر شهري پر ترافيک.pdf 216/104 KB
153 نامه دکتر اکرمي در خصوص ارزيابي عملکرد مديريتي ذيحسابان دستگاههاي اجرايي.pdf 24/113 KB
154نامه هيات سه نفره تبصره 4ماده 95قانون محاسبات عمومي در خصوص مکلف نمودن دستگاههاي مشمول به رعايت دستور العمل مربوط و ازسال مدارک.pdf 28/103 KB
پيوست 142.pdf 326/648 KB
بيشتر
^