پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
خردادماه1397
فايلها
247نامه دکتر اکرمي ونامه معاون رييس جمهور درخصوص غدم قبول خريد کالاهاي خارجي.pdf 225.336 KB 247نامه دکتر اکرمی ونامه معاون رییس جمهور درخصوص غدم قبول خرید کالاهای خارجی
248تصويب نامه هيات وزيران در خصوص افزايش حقوق مشمولين تامين اجتماعي.pdf 18.055 KB 248تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق مشمولین تامین اجتماعی
249بخشنامه سازمان امور اداري واستخدامي در خصوص ثبت اطلاعات پرداختي کارکنان درسامانه.pdf 50.844 KB 249بخشنامه سازمان امور اداری واستخدامی در خصوص ثبت اطلاعات پرداختی کارکنان درسامانه
250تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 42 قانون الحاق 2 در سال 97.pdf 21.176 KB 250تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 42 قانون الحاق 2 در سال 97
251بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص مهلت واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا تاريخ 24تير 97.pdf 23.601 KB 251بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص مهلت واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ 24تیر 97
252نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارايه صورتحساب نهايي و صورتهاي مالي.pdf 1.28 MB 252نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس در خصوص ارایه صورتحساب نهایی و صورتهای مالی
253نامه دکتر اکرمي در خصوص بخشنامه معاون اول رييس جمهور در خصوص ممنوعيت خريد کالاي خارجي.pdf 18.629 KB 253نامه دکتر اکرمی در خصوص بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی
254پيوست 253.pdf 134.063 KB 254پیوست 253
255نامه معاونت محترم توسعه ومديريت منابع وزارت متبوع در خصوص ممنوعيت هزينه افطاري توسط دستگاههاي اجرايي.pdf 50.406 KB 255نامه معاونت محترم توسعه ومدیریت منابع وزارت متبوع در خصوص ممنوعیت هزینه افطاری توسط دستگاههای اجرایی
256نامه دکتر اکرمي در خصوص وظايف ذيحسابان در ارتباط با نظارت بر وصول وايصال درآمدها و مطالبات دستگاههاي اجرايي.pdf 19.47 KB 256نامه دکتر اکرمی در خصوص وظایف ذیحسابان در ارتباط با نظارت بر وصول وایصال درآمدها و مطالبات دستگاههای اجرایی
257قانون تفسير جزء1بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97.pdf 308.999 KB 257قانون تفسیر جزء1بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97
258تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نصاب معاملات ماده 3 قانون برگزاري مناقصات در سال 97.pdf 21.178 KB 258تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در سال 97
259نامه دکتر اکرمي در خصوص الزام شرکتهاي دولتي به واريز تمامي درآمدهاي خود به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داريکل کشور.pdf 21.134 KB 259نامه دکتر اکرمی در خصوص الزام شرکتهای دولتی به واریز تمامی درآمدهای خود به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داریکل کشور
260نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس درخصوص شناسايي اموال منقول وغير منتقول.pdf 177.734 KB 260نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس درخصوص شناسایی اموال منقول وغیر منتقول
261نامه دکتر اکرمي در خصوص اوراق مشارکت منتشره از محل بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 96.pdf 24.569 KB 261نامه دکتر اکرمی در خصوص اوراق مشارکت منتشره از محل بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 96
262نامه دکتر اکرمي مبني بر ادامه همکاري ذيحسابان ومديران مالي دستگاههاي اجرايي با صندوق بازنشستگي کشور وتمديد بخشنامه مرتبط براي سال 97.pdf 14.363 KB 262نامه دکتر اکرمی مبنی بر ادامه همکاری ذیحسابان ومدیران مالی دستگاههای اجرایی با صندوق بازنشستگی کشور وتمدید بخشنامه مرتبط برای سال 97
263نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها در خصوص تمديد بيمه مسووليت حرفه اي ذيحسابان.pdf 19.901 KB 263نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص تمدید بیمه مسوولیت حرفه ای ذیحسابان
264دستورالعمل اجرايي اختصاص يک درصد اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي به صدا وسيما جهت توليد برنامه مربوط به فرهنگ سازي.pdf 40.817 KB 264دستورالعمل اجرایی اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی به صدا وسیما جهت تولید برنامه مربوط به فرهنگ سازی
265بخشنامه مربوط به کسور بازنشستگي اضافه کاري مشمولين تامين اجتماعي موضوع آيين نامه اجرايي قسمت دوم برنامه پنجم توسعه (ماده 59.pdf 14.457 KB 265بخشنامه مربوط به کسور بازنشستگی اضافه کاری مشمولین تامین اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی قسمت دوم برنامه پنجم توسعه (ماده 59
266نامه استاداري فارس در خصوص خريد سنگ هاي تزييني و نما از داخل استان.pdf 33.363 KB 266نامه استاداری فارس در خصوص خرید سنگ های تزیینی و نما از داخل استان
267ابلاغ بودجه منابع ومصارف استاني در سال 1397توسط سازمان برنامه وبودجه کشور.pdf 77.478 KB 267ابلاغ بودجه منابع ومصارف استانی در سال 1397توسط سازمان برنامه وبودجه کشور
268ابلاغ حق بيمه درماني سال 1397 توسط بيمه سلامت کشور.pdf 59.842 KB 268ابلاغ حق بیمه درمانی سال 1397 توسط بیمه سلامت کشور
اردیبهشت97
فايلها
227نامه استانداري فارس درخصوص هزينه نمودن بند زتصره 12 قانون بودجه 96.pdf 188.494 KB 227نامه استانداری فارس درخصوص هزینه نمودن بند زتصره 12 قانون بودجه 96
228نامه امورمالياتي فارس در خصوص جلسه ذيحسابان دستگاههاي اجرايي جهت جلوگيري از فرار مالياتي.pdf 96.59 KB 228نامه امورمالیاتی فارس در خصوص جلسه ذیحسابان دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی
229آيين نامه اجرايي بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 97.pdf 78.138 KB 229آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 97
230نامه دکتر اکرمي درخصوص عدم قبول هر گونه خريدخارج ازسامانه تدارکات الکترونيکي.pdf 18.771 KB 230نامه دکتر اکرمی درخصوص عدم قبول هر گونه خریدخارج ازسامانه تدارکات الکترونیکی
231نامه دکتر اکرمي درخصوصاقدامات لازم براي تحقق برنامه جامع کاهش آلودگي هوا.pdf 19.06 KB 231نامه دکتر اکرمی درخصوصاقدامات لازم برای تحقق برنامه جامع کاهش آلودگی هوا
232نامه وزير کشور در خصوص تحقق شعار سال.pdf 186.572 KB 232نامه وزیر کشور در خصوص تحقق شعار سال
233نامه مدير کل محترم در خصوص ارايه صورتهاي مالي شهرداريهاي فارس.pdf 202.307 KB 233نامه مدیر کل محترم در خصوص ارایه صورتهای مالی شهرداریهای فارس
234فرمهاي واحدرفاه جهت بيمه سرمايه.rar 378.857 KB 234فرمهای واحدرفاه جهت بیمه سرمایه
235نامه اداره کل تلفيق وروشهاي حسابداري در خصوص شناسايي رويدادمالي مربوط ه تخصيص استاني توسط دستگاه اجرايي مرکز.pdf 23.01 KB 235نامه اداره کل تلفیق وروشهای حسابداری در خصوص شناسایی رویدادمالی مربوط ه تخصیص استانی توسط دستگاه اجرایی مرکز
236تصويب نامه هيات وزيران در خصوص صادرات هر گونه قير با موافقت وزارت نفت.pdf 17.765 KB 236تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صادرات هر گونه قیر با موافقت وزارت نفت
237تعيين ضريب حقوق سال 1397.pdf 42.482 KB 237تعیین ضریب حقوق سال 1397
238قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396.pdf 54.707 KB 238قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396
239نامه اداره کل تعاون ورفاه وکار اجتماعي فارس در خصوص شرکت ذيحسابان در جلسه مربوط به قراردادهاي شرکتهاي خدماتي.pdf 70.101 KB 239نامه اداره کل تعاون ورفاه وکار اجتماعی فارس در خصوص شرکت ذیحسابان در جلسه مربوط به قراردادهای شرکتهای خدماتی
240نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي فارس در خصوص مستند سازي اموال فاقد سند در اختيار.pdf 321.62 KB 240نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی فارس در خصوص مستند سازی اموال فاقد سند در اختیار
241نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص الزام به ثبت اموال غير منقول در سامانه سادا.pdf 543.543 KB 241نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص الزام به ثبت اموال غیر منقول در سامانه سادا
242نامه دکتر اکرمي در خصوص ممنوعيت اعطاي هر گونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي به مديران.pdf 261.527 KB 242نامه دکتر اکرمی در خصوص ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مدیران
243تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نرخ کارمزد حق بيمه صندوق صادرات ايران.pdf 20.463 KB 243تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نرخ کارمزد حق بیمه صندوق صادرات ایران
244اعلام سهميه مراکز رفاهي وزارت متبوع در سال 97.pdf 28.934 KB 244اعلام سهمیه مراکز رفاهی وزارت متبوع در سال 97
245نرخ اماکن رفاهي در سال 97.pdf 15.147 KB 245نرخ اماکن رفاهی در سال 97
246نامه دکتر اکرمي در خصوص ممنوعيت بکارگيري موتور سيکلت هاي کاربراتوري دستگاههاي اجرايي.pdf 19.06 KB 246نامه دکتر اکرمی در خصوص ممنوعیت بکارگیری موتور سیکلت های کاربراتوری دستگاههای اجرایی
فروردین 97
فايلها
223نامه دکتر اکرمي در خصوص رفع موانع ومشکلات پرداخت هاي آخر سال.pdf 23.838 KB 223نامه دکتر اکرمی در خصوص رفع موانع ومشکلات پرداخت های آخر سال
224نامه دکتر اکرمي در خصوص اجرا ي سياست توليد ملي و ممنوعيت خريد کلاهاي خارجي.pdf 18.634 KB 224نامه دکتر اکرمی در خصوص اجرا ی سیاست تولید ملی و ممنوعیت خرید کلاهای خارجی
225تصويب اساسنامه صندوق کار افريني اميد.pdf 128.356 KB 225تصویب اساسنامه صندوق کار افرینی امید
226نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت تهران برش تلاش.pdf 14.228 KB 226نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت تهران برش تلاش
اسفند ماه96
فايلها
212بخشنامه اداره کل خزانه به شرکتهاي دولتي در خصوص قانون احکام دايمي برنامه توسعه کشور.pdf 226.801 KB 212بخشنامه اداره کل خزانه به شرکتهای دولتی در خصوص قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور
213نامه ديوان محاسبات فارس در خصوص گزيده احکام و مجوزهاي مندرج در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 96.pdf 2.38 MB 213نامه دیوان محاسبات فارس در خصوص گزیده احکام و مجوزهای مندرج در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96
214نامه اداره کل تعاون و کار در خصوص صلاحيت شرکت شهلا نرگس شيراز.pdf 210.952 KB 214نامه اداره کل تعاون و کار در خصوص صلاحیت شرکت شهلا نرگس شیراز
215نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص ارايه نظرات و پيشنهادات ذيحسابان بر اساس مدل تعالي ذيحسابي.pdf 124.347 KB 215نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص ارایه نظرات و پیشنهادات ذیحسابان بر اساس مدل تعالی ذیحسابی
216نامه اداره کل تعاون ورفاه به کليه دستگاههاي اجرايي فارس در خصوص نظارت لازم ذيحسابان بر قراردادهاي پيمانکاري.pdf 136.315 KB 216نامه اداره کل تعاون ورفاه به کلیه دستگاههای اجرایی فارس در خصوص نظارت لازم ذیحسابان بر قراردادهای پیمانکاری
217نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت عمران شهر جديد هشتگرد به اداره کل امر اقتصادي البرز.pdf 19.147 KB 217نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به اداره کل امر اقتصادی البرز
218نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت صدر بتون به شرکت شهرکهاي صنعتي قزوين.pdf 14.646 KB 218نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت صدر بتون به شرکت شهرکهای صنعتی قزوین
219نامه اداره کل امور اقتصادي ودارايي فارس به ذيحسابان در خصوص ارايه نظرات خود در مورد تغييرات قانون محاسبات عمومي.pdf 20.284 KB 219نامه اداره کل امور اقتصادی ودارایی فارس به ذیحسابان در خصوص ارایه نظرات خود در مورد تغییرات قانون محاسبات عمومی
220پيوست 219.pdf 27.877 KB 220پیوست 219
221پيوست 219.pdf 22.819 KB 221پیوست 219
222 نامه اداره کل امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه ذيحسابان در خصوص ارايه نظرات خود در خصوص مدل تعالي ذيحسابي.pdf 27.158 KB 222 نامه اداره کل امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه ذیحسابان در خصوص ارایه نظرات خود در خصوص مدل تعالی ذیحسابی
بهمن 1396
فايلها
201نامه سازمان صنعت ومعدن وتجارت فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص اطلاع رساني دفاتر ثبت نام سامانه ستاد.pdf 504.742 KB
202نامه سازمان صنعت ومعدن وتجارت فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص شاخص به کارگيري سامانه ستاد در دستگاههاي اجرايي.pdf 463.54 KB
203نامه معاونت محترم نظارت مالي ورييس خزانه معين فارس در خصوص حساسيت ماههاي پاياني سال مالي و رفع مغايرت هاي احتمالي در مبالغ پرداختي و دريافتي.pdf 96.371 KB
204پيوست 203.pdf 108.311 KB
205نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس در خصوص اولويت پرداخت مطالبات قطعي شده مهندسين مشاور.pdf 148.167 KB
207نامه اقاي خدابخشي در خصوص دهمين جلسه هم انديشي ذيحسابان به تاريخ بيست ونهم بهمن ماه.pdf 129.916 KB
208نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس به دستگاهاي اجرايي در خصوص مصوبات جلسه شوراي فني استان در ارتباط با امور فني ونظارتي.pdf 91.192 KB
209 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت.pdf 36.177 KB
210نامه اداره کل اموال دولتي در خصوص نگهداري حساب اوراق ثبتي و ارايه صورت وضعيت گردش ماهانه آن همانند ساير اوراق بهادار.pdf 19.614 KB
211مدارک افتتاح حساب نزد بانک مرکزي.rar 2.1 MB
بيشتر
^