پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
خردادماه1398
فايلها
23آيين نامه اجرايي بند ه تبصره 7ماده واحده قانون بودجه کشور.pdf 39.296 KB 23آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7ماده واحده قانون بودجه کشور
24تصويب نامه هيات وزيران در خصوص برقراري کمک هزينه کارگري.pdf 28.761 KB 24تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برقراری کمک هزینه کارگری
25اطلاع رساني سامانه انبار توسط سازمان صمت.pdf 574.571 KB 25اطلاع رسانی سامانه انبار توسط سازمان صمت
26بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تکليف دستگاهها نسبت به افتتاح حساب هاي ريالي از طريق خزانه داري کل کشور.pdf 19.809 KB 26بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تکلیف دستگاهها نسبت به افتتاح حساب های ریالی از طریق خزانه داری کل کشور
27آيين نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکتهاي بيمه.pdf 138.916 KB 27آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکتهای بیمه
28نامه مدير کل امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص اعلام فهرست اموال غير منقول در اختيار.pdf 82.025 KB 28نامه مدیر کل امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی استان در خصوص اعلام فهرست اموال غیر منقول در اختیار
1.pdf 222.462 KB 29نامه سازمان بازنشستگی کشوری در خصو ص محاسبه خدمت سربازی ،قراردادای و حق التدریس
6452+.pdf 198.087 KB 30قانون تفسیرجزبند ث ماده 88قانون برنامه ششم
6273+.pdf 21.722 KB 31نامه یه روسای دستگاههای اجرایی در خصوص اقدام جدی در ارتباط با ممانعت از سفرهای غیر ضروری و به حداقل رساندن نفرات و مدت اقامت
32نصاب معاملات موضوع ماده3 قانون برگزاري مناقصات.pdf 20.657 KB 32نصاب معاملات موضوع ماده3 قانون برگزاری مناقصات
33نامه دکتر پاکباز در خصوص تمديد قراردادبيمه مسوليت ذيحسابان.pdf 18.989 KB 33نامه دکتر پاکباز در خصوص تمدید قراردادبیمه مسولیت ذیحسابان
34 آيين نامه اجرايي تبصره 5 و بند ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1398.pdf 195.225 KB 34 آیین نامه اجرایی تبصره 5 و بند ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1398
اردیبهشت 1398
فايلها
010گزيده احکام و مجوز هاي مندرج در قانون بودجه سال 1398 توسط ديوان محاسبات.pdf 2.06 MB 010گزیده احکام و مجوز های مندرج در قانون بودجه سال 1398 توسط دیوان محاسبات
11نسخه سال 1398 نظام حسابداري بخش عمومي.pdf 14.667 KB 11نسخه سال 1398 نظام حسابداری بخش عمومی
پيوست 11.pdf 5.65 MB پیوست 11
12ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 کشور.pdf 328.654 KB 12ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
13تصويب نامه هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب حقوق شاغلين.pdf 73.297 KB 13تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق شاغلین
14بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص افزايش حقوق سال 1398 و پرداخت 400 هزار تومان.pdf 29.429 KB 14بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص افزایش حقوق سال 1398 و پرداخت 400 هزار تومان
15تصويب نامه هيات وزيران در خصوص جبران خسارات مناطق سيل زده.pdf 43.452 KB 15تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جبران خسارات مناطق سیل زده
16نامه اداره کل خزانه در خصوص اعمال مابه التفاوت ريالي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان طبق مفاد بودجه.pdf 27.773 KB 16نامه اداره کل خزانه در خصوص اعمال مابه التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای کارکنان طبق مفاد بودجه
پيوست 16.pdf 186.406 KB پیوست 16
17عدم برگزاري مراسم افطاري.pdf 40.505 KB 17عدم برگزاری مراسم افطاری
18نامه مدير کل به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص فروش اموال منقول وغير منقول مازاد دولت.pdf 74.574 KB 18نامه مدیر کل به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص فروش اموال منقول وغیر منقول مازاد دولت
19اصلاح بخشنامه سازمان اداري واستخدامي در خصوص حق ماموريت روزانه شماره 6747444 مورخ 95.05.11.pdf 22.009 KB 19اصلاح بخشنامه سازمان اداری واستخدامی در خصوص حق ماموریت روزانه شماره 6747444 مورخ 95.05.11
20نامه دکتر اکرمي در خصوص رعايت بخشنامه هاي صادره مربوط به مسوليت ذيحسابان.pdf 17.794 KB 20نامه دکتر اکرمی در خصوص رعایت بخشنامه های صادره مربوط به مسولیت ذیحسابان
21نامه دکتر اکرمي در خصوص سازو کار اجرايي در خصوص بند ج تبصره 1 قانون بودجه 1397.pdf 14.954 KB 21نامه دکتر اکرمی در خصوص سازو کار اجرایی در خصوص بند ج تبصره 1 قانون بودجه 1397
پيوست 21.pdf 75.276 KB پیوست 21
22بخشنامه دکتر اکرمي به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ارايه گزارش عملکرد منابع عمومي و تجميع شده طبق فرم هاي پيوست.pdf 24.472 KB 22بخشنامه دکتر اکرمی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ارایه گزارش عملکرد منابع عمومی و تجمیع شده طبق فرم های پیوست
پيوست الف شماره22.pdf 40.892 KB پیوست الف شماره22
پيوست ب شماره 22.pdf 43.521 KB پیوست ب شماره 22
فروردین 1398
فايلها
001دستورالعمل ترسيب کردن مناطق بياباني.pdf 17.062 KB 001دستورالعمل ترسیب کردن مناطق بیابانی
پيوست001.pdf 375.683 KB پیوست001
002اصلاح موارد مربوط به ماده 25 آيين نامه طبقه بندي ئو تشخيص صلاحيت پيمانکاران.pdf 39.321 KB 002اصلاح موارد مربوط به ماده 25 آیین نامه طبقه بندی ئو تشخیص صلاحیت پیمانکاران
003اصلاح تصويب نامه شماره 124416.pdf 22.99 KB 003اصلاح تصویب نامه شماره 124416
004قانون بودجه سال 1398.pdf 649.731 KB 004قانون بودجه سال 1398
005آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانکي.pdf 307.829 KB 005آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی
006اضافه نمودن عبارت بنياد مسکن در آيين نامه اجرايي بند الف ماده 18 قانون بودجه 97.pdf 40.152 KB 006اضافه نمودن عبارت بنیاد مسکن در آیین نامه اجرایی بند الف ماده 18 قانون بودجه 97
007ابلاغ برنامه اجرايي دکتر اکرمي در خصوص پياده سازي استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي در واحدهاي گزارشگر.pdf 23.306 KB 007ابلاغ برنامه اجرایی دکتر اکرمی در خصوص پیاده سازی استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی در واحدهای گزارشگر
008دستورالعمل نحوه شناسايي وتسويه مطالبات و احتساب به عنوان درآمد اختصاصي.pdf 44.416 KB 008دستورالعمل نحوه شناسایی وتسویه مطالبات و احتساب به عنوان درآمد اختصاصی
009 اضافه نمودن عبارت بعد از سررسيد در تصويب نامه 155657.pdf 15.996 KB 009 اضافه نمودن عبارت بعد از سررسید در تصویب نامه 155657
پيوست 009.pdf 36.705 KB پيوست 009
اسفند ماه1397
فايلها
387تصويب نامه هيات وزيران در خصوص سود ووجه التزام مطالبات ارزي.pdf 20.139 KB 387تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سود ووجه التزام مطالبات ارزی
388دستور نماينده محترم وزير ومدير کل در خصوص ارسال سريع نظرات ذيحسابان در مورد ارزيابي عملکرد.pdf 159.788 KB 388دستور نماینده محترم وزیر ومدیر کل در خصوص ارسال سریع نظرات ذیحسابان در مورد ارزیابی عملکرد
389نامه استانداري به کليه دستگاههاي اجرايي استان فارس در خصوص ارايه نقطه نظرات تخصصي در مورد بازنگري و قراردادهاي ساخت.pdf 331.026 KB 389نامه استانداری به کلیه دستگاههای اجرایی استان فارس در خصوص ارایه نقطه نظرات تخصصی در مورد بازنگری و قراردادهای ساخت
390تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نرخ ارز بازپرداخت مابه التفاوت روز ترخيص کالا.pdf 167.249 KB 390تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نرخ ارز بازپرداخت مابه التفاوت روز ترخیص کالا
391ارسال نقطه نظرات در خصوص ارزيابي مدل تعالي ذيحسابي.pdf 39.535 KB 391ارسال نقطه نظرات در خصوص ارزیابی مدل تعالی ذیحسابی
392لايحه اصلاح مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومي.pdf 41.133 KB 392لایحه اصلاح مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومی
393اصلاح تصويب نامه 113437.pdf 34.474 KB 393اصلاح تصویب نامه 113437
394قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف.pdf 30.523 KB 394قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
395آيين نامه اجرايي بند ب ماده 29 احکام دائمي.pdf 188.783 KB 395آیین نامه اجرایی بند ب ماده 29 احکام دائمی
بهمن ماه 1397
فايلها
348صورتجلسات مهر و آبان 97.pdf 910.977 KB 348صورتجلسات مهر و آبان 97
349جلسه عمومي و همايش روز حسابدار مورخ 97.09.12.pdf 218.626 KB 349جلسه عمومی و همایش روز حسابدار مورخ 97.09.12
350نامه بازنشستگي کشوري به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص کسور بازنشستگي دوران استفاده از مرخصي بدون حقوق.pdf 222.457 KB 350نامه بازنشستگی کشوری به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص کسور بازنشستگی دوران استفاده از مرخصی بدون حقوق
351نامه صندوق بازنشستگي در خصوص مابه التفاوت کسور ناشي از انتقال حق بيمه مشم.لين بند خ.pdf 187.389 KB 351نامه صندوق بازنشستگی در خصوص مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه مشم.لین بند خ
352پاسخ اداره کل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص کسر مقرري ماه اول از حقوق کارکنان بيش از سي سال.pdf 29.574 KB 352پاسخ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص کسر مقرری ماه اول از حقوق کارکنان بیش از سی سال
353تصويب نامه هيات وزيران در خصوص امهال تسهيلات در يافتي کشاورزان در سال زراعي 96-97.pdf 46.409 KB 353تصویب نامه هیات وزیران در خصوص امهال تسهیلات در یافتی کشاورزان در سال زراعی 96-97
354دستورالعمل بسته پرداختکمک جبراني و حمايت غذايي از گرو هاي کم درآمد.pdf 50.034 KB 354دستورالعمل بسته پرداختکمک جبرانی و حمایت غذایی از گرو های کم درآمد
355نامه به اداره کل آموزش وپرورش فارس در خصوص تقسيط بدهي دانشجوي متعهد حانيه نادري بلداجي.pdf 183.102 KB 355نامه به اداره کل آموزش وپرورش فارس در خصوص تقسیط بدهی دانشجوی متعهد حانیه نادری بلداجی
356تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 95308 مورخ 97.07.21.pdf 21.224 KB 356تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 95308 مورخ 97.07.21
357تصويب نامه هيات وزيران در خصوص صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطر پذير.pdf 16.889 KB 357تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر
358بخشنامه سازمان ادار يو استخدامي به کليه دس تگاههاي اجرايي در خصوص وحدت رويه در مورد کارکنان قرارداد انجام کار معين.pdf 21.596 KB 358بخشنامه سازمان ادار یو استخدامی به کلیه دس تگاههای اجرایی در خصوص وحدت رویه در مورد کارکنان قرارداد انجام کار معین
359نامه صنعت معدن وتجارت در خصوص انجام معاملات مر بوط به خدمات مشاوره و مزايده اجاره در سامانه ستاد.pdf 49.307 KB 359نامه صنعت معدن وتجارت در خصوص انجام معاملات مر بوط به خدمات مشاوره و مزایده اجاره در سامانه ستاد
360تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي.pdf 19.883 KB 360تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی
361تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلا ح تصويب نامه شماره 73500.pdf 22.079 KB 361تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلا ح تصویب نامه شماره 73500
362بخشنامه معاون حقوقي رييس جمهور به کليه دستگاهها در خصوص کاهش موانع جهت حمايت از کسب و کارهاي قانوني در بستر فضاي مجازي.pdf 70.917 KB 362بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور به کلیه دستگاهها در خصوص کاهش موانع جهت حمایت از کسب و کارهای قانونی در بستر فضای مجازی
363نامه معاون نظارت مالي و خزانه معين فارس در خصوص اعلام مانده سنواتي در پايان سال 94لغايت 96تا دهم بهمن.pdf 19.099 KB 363نامه معاون نظارت مالی و خزانه معین فارس در خصوص اعلام مانده سنواتی در پایان سال 94لغایت 96تا دهم بهمن
364تصوييب نامه هيات وزيران در خصوص تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تانين و پرداخت هزينه بيمه درمان وتکميلي ايثارگران.pdf 35.364 KB 364تصوییب نامه هیات وزیران در خصوص تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تانین و پرداخت هزینه بیمه درمان وتکمیلی ایثارگران
365اعلا م اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت عمران و ساختمان لياک به اداره کل و راه شهرسازي قم.pdf 18.808 KB 365اعلا م اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت عمران و ساختمان لیاک به اداره کل و راه شهرسازی قم
366تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح تخفيفات مربوط به شخص ثالث.pdf 19.068 KB 366تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تخفیفات مربوط به شخص ثالث
367نامه مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص شيوه نامه تنظيم اخبار وروابط عمومي.pdf 29.299 KB 367نامه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص شیوه نامه تنظیم اخبار وروابط عمومی
368تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح واژه سرجمع.pdf 148.76 KB 368تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح واژه سرجمع
369نامه اداره کل به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ضرورت مستند سازي و ثبت اطلاعات و املاک و اراضي.pdf 184.081 KB 369نامه اداره کل به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ضرورت مستند سازی و ثبت اطلاعات و املاک و اراضی
370بخشنامه سازمان مديريت به کليه دستگاهها در ارتباط با الزام به ثبت اطلاعات هر گونه قرار داد در پايگاههاي اطلاعات قراردادهاي کشور.pdf 130.559 KB 370بخشنامه سازمان مدیریت به کلیه دستگاهها در ارتباط با الزام به ثبت اطلاعات هر گونه قرار داد در پایگاههای اطلاعات قراردادهای کشور
371آيين نامه اجرايي بند ح تبصره قانون بودجه سال 1397 کشور.pdf 91.167 KB 371آیین نامه اجرایی بند ح تبصره قانون بودجه سال 1397 کشور
پيوست 363.pdf 26.791 KB پیوست 363
پيوست 369.pdf 21.29 KB پيوست 369
372تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح و الحاق برخي مواد آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موتنع توليد.pdf 24.943 KB 372تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح و الحاق برخی مواد آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موتنع تولید
373آيين نامه اجرايي صرفه جويي مصرف انرژي ساختمانها.pdf 195.044 KB 373آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی ساختمانها
374تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح برخي از بند هاي تبصره 5ماده واحد قانون بودجه سال 1397.pdf 155.403 KB 374تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح برخی از بند های تبصره 5ماده واحد قانون بودجه سال 1397
375آيين نامه اجرايي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي.pdf 42.553 KB 375آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
376آيين نامه اجرايي ماده 17قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور.pdf 123.061 KB 376آیین نامه اجرایی ماده 17قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
377قانون اصلاح قانون مبارزه پولشويي.pdf 198.865 KB 377قانون اصلاح قانون مبارزه پولشویی
378اعلام بدهي شرکت سروش سازه کارزين به اداره کل نوسازي ومدارس فارس.pdf 169.603 KB 378اعلام بدهی شرکت سروش سازه کارزین به اداره کل نوسازی ومدارس فارس
379اعلام بدهي شرکت کاخ سازان برازجان به اداره کل نوسازي ومدارس فارس.pdf 158.766 KB 379اعلام بدهی شرکت کاخ سازان برازجان به اداره کل نوسازی ومدارس فارس
380شرکت همکاران ذيحساب در مراسم دهه فجر روز جمعه 12 بهمن.pdf 28.071 KB 380شرکت همکاران ذیحساب در مراسم دهه فجر روز جمعه 12 بهمن
381اعلام نظرات و پيشنهادات در خصوص ارزيابي عملکرد ذيحسابان.pdf 17.349 KB 381اعلام نظرات و پيشنهادات در خصوص ارزيابي عملکرد ذيحسابان
382آيين نامه اجرايي بند الف ماده 64 قانون برنامه 5ساله.pdf 53.387 KB 382آیین نامه اجرایی بند الف ماده 64 قانون برنامه 5ساله
383آيين نامه اجرايي قانون الحاق دولت به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق اسناد دولتي.pdf 96.533 KB 383آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق اسناد دولتی
384تصويب نامه هيات وزيران ماده واحده تحوه پرداخت عيدي به کارکنان.pdf 54.531 KB 384تصویب نامه هیات وزیران ماده واحده تحوه پرداخت عیدی به کارکنان
385 اصلاح تصويب نامه هيات وزيران به شماره 87953.pdf 28.052 KB 385 اصلاح تصویب نامه هیات وزیران به شماره 87953
386بدهي 3 شرکت به اداره کل آموزش فني وحرفه اي فارس.pdf 148.737 KB 386بدهی 3 شرکت به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای فارس
پيوست 381.pdf 13.876 KB پيوست 381
بيشتر
^