پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
آذرماه1397
فايلها
324آيين نامه9 اجرايي بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1397.pdf 13.438 KB 324آیین نامه9 اجرایی بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1397
پيوست الف 324.pdf 20.547 KB پیوست الف 324
پيوست ب 324.pdf 76.709 KB پیوست ب 324
325بدهي شرکت سازان زهاب هيرمند به آبفا خراسان شمالي.pdf 115.472 KB 325بدهی شرکت سازان زهاب هیرمند به آبفا خراسان شمالی
326آيين نامه اجرايي بند الف وب ماده 10 برنامه ششم توسعه.pdf 71.762 KB 326آیین نامه اجرایی بند الف وب ماده 10 برنامه ششم توسعه
327 نامه سازمان ومديريت استان به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص دستگاههاي فاقد تشکيلات فني.pdf 117.839 KB 327 نامه سازمان ومدیریت استان به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص دستگاههای فاقد تشکیلات فنی
328نامه مدير کل محترم استان به دستگاهها در خصوص مستندسازي اموال غير منقول.pdf 353.527 KB 328نامه مدیر کل محترم استان به دستگاهها در خصوص مستندسازی اموال غیر منقول
329 نامه دکتر اکرمي به اداراتکل استانها درخصوص فهرست بانکهاي مجاز به تهاتر مربوط به اوراق تسويه نوع دوم در پورتال وزارتخانه.pdf 17.513 KB 329 نامه دکتر اکرمی به اداراتکل استانها درخصوص فهرست بانکهای مجاز به تهاتر مربوط به اوراق تسویه نوع دوم در پورتال وزارتخانه
330بدهي شرکت نشتاک به شرکت آب منطقه اي زنجان.pdf 14.139 KB 330بدهی شرکت نشتاک به شرکت آب منطقه ای زنجان
331بدهي شرکت ارک پي تبريز به اداره کل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي.pdf 18.868 KB 331بدهی شرکت ارک پی تبریز به اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
332نامه مرکز امور حقوقي رياست جمهوري درخصوص مستند سازي مراتب عدم همکاري شرکت هاي خارجي در معاملات مربوط به تامين وخريد اقلام.pdf 37.662 KB 332نامه مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری درخصوص مستند سازی مراتب عدم همکاری شرکت های خارجی در معاملات مربوط به تامین وخرید اقلام
333قانون اصلاح صدور چک.pdf 214.937 KB 333قانون اصلاح صدور چک
334نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ارسال به موقع وکامل اطلاعلت وبدهي از طريق سامانه سماد.pdf 114.839 KB 334نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ارسال به موقع وکامل اطلاعلت وبدهی از طریق سامانه سماد
335بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص کمک جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي کم درآمد.pdf 34.476 KB 335بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد
336نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص عملکرد مديرتي ذيحسابان در سال 1396 طبق مدل تعالي ذيحسابي.pdf 22.325 KB 336نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص عملکرد مدیرتی ذیحسابان در سال 1396 طبق مدل تعالی ذیحسابی
پيوست الف 336.pdf 84.793 KB پیوست الف 336
پيوست ب336.pdf 61.36 KB پیوست ب336
337پرسشنامه ارزيابي ذيحسابان استان.xlsx 18.008 KB 337پرسشنامه ارزیابی ذیحسابان استان
آبان ماه 1397
فايلها
317نشست هم انديشي در خصوص مديريت اموال دولتي.pdf 66.869 KB 317نشست هم اندیشی در خصوص مدیریت اموال دولتی
318نامه مدير کل محترم خزانه در خصوص توليد شناسه واريز تحت عنوان تمرکز وجوه باز پرداخت اقساط و وجوه اداره شده نزد بانکها.pdf 138.76 KB 318نامه مدیر کل محترم خزانه در خصوص تولید شناسه واریز تحت عنوان تمرکز وجوه باز پرداخت اقساط و وجوه اداره شده نزد بانکها
319نامه مدير کل محترم خزانه در خصوص ساختار شناسه واريز حسابهاي مربوط به رديف هاي درآمد عمومي طبق جدول اعلامي.pdf 36.053 KB 319نامه مدیر کل محترم خزانه در خصوص ساختار شناسه واریز حسابهای مربوط به ردیف های درآمد عمومی طبق جدول اعلامی
320نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها در خصوص ارايه مقالات ودست نوشته هاي ذيحسابان تاپايان آبان ماه درارتباط با موارد مطروحه در جلسه هم انديشي زمستان 97.pdf 29.751 KB 320نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص ارایه مقالات ودست نوشته های ذیحسابان تاپایان آبان ماه درارتباط با موارد مطروحه در جلسه هم اندیشی زمستان 97
321بدهي شرکت هرمسازان معماران به اداره کل ورزش وجوانان فارس.pdf 18.638 KB 321بدهی شرکت هرمسازان معماران به اداره کل ورزش وجوانان فارس
322دستورالعمل حسابداري عاملين ذيحساب.pdf 14.352 KB 322دستورالعمل حسابداری عاملین ذیحساب
پيوست يک فايل 322.pdf 1.24 MB پیوست یک فایل 322
پيوست دوفايل 322.pdf 12.4 KB پیوست دوفایل 322
پيوست الف 316.pdf 40.931 KB پیوست الف 316
پيوست ب 316.pdf 92.489 KB پیوست ب 316
323نامه مدير کل محترم خزانه وزارت متبوع در خصوص اخذ تاييديه عملکرد درآمد اختصاصي.pdf 23.918 KB 323نامه مدیر کل محترم خزانه وزارت متبوع در خصوص اخذ تاییدیه عملکرد درآمد اختصاصی
مهرماه 1397
فايلها
313قانون ممنوعيت بکار کارگيري بازنشستگان.pdf 49.678 KB 313قانون ممنوعیت بکار کارگیری بازنشستگان
314 دستورالعمل حسابداري حقوق و مزاياي کارکنان.pdf 17.62 KB 314 دستورالعمل حسابداری حقوق و مزایای کارکنان
پيوست 314.pdf 518.642 KB پیوست 314
315دوره آموزشي ذيحسابان در خصوص مدل تعالي ذيحسابي 16و23 مهرماه.pdf 15.291 KB 315دوره آموزشی ذیحسابان در خصوص مدل تعالی ذیحسابی 16و23 مهرماه
316نامه مرکز امور بدهيها درخصوص اجراي آيين نامه اجرايي بند و تبصره 5 بودجه 97به ادارات مالياتي.pdf 15.428 KB 316نامه مرکز امور بدهیها درخصوص اجرای آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5 بودجه 97به ادارات مالیاتی
10.JPG 38.665 KB پیوست 316
ECE Attachment.TIFF 22.058 KB پیوست 316
3.JPG 84.422 KB پیوست 316
6.JPG 88.691 KB پیوست 316
4.JPG 145.763 KB پیوست 316
5.JPG 90.58 KB پیوست 316
8.JPG 68.061 KB پیوست 316
2.JPG 80.368 KB پیوست 316
7.JPG 70.632 KB پیوست 316
9.JPG 102.877 KB پیوست 316
شهریور ماه 1397
فايلها
303نامه دکتر اکرمي در خصوص اعمال فوق العاده سختي کار.pdf 23.123 KB 303نامه دکتر اکرمی در خصوص اعمال فوق العاده سختی کار
304نامه سازمان امور اداري و استخدامي کشور در خصوص تفويض اختيار نظر کارشناسي ساختمانهاي دولتي به سازمان ومديريت استانها.pdf 29.593 KB 304نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تفویض اختیار نظر کارشناسی ساختمانهای دولتی به سازمان ومدیریت استانها
305نامه دکتر اکرمي در خصوص تکميل اسناد ومدارک لازم و ارسال مجموعه چک ليست هاي تکميل شده به مرکز بدهي ها.pdf 23.639 KB 305نامه دکتر اکرمی در خصوص تکمیل اسناد ومدارک لازم و ارسال مجموعه چک لیست های تکمیل شده به مرکز بدهی ها
306نامه بانک ملي ايران در خصوص فرآيند ثبت و واگذاري اسناد خزانه اسلامي دستکاههاي اجرايي استان.pdf 266.721 KB 306نامه بانک ملی ایران در خصوص فرآیند ثبت و واگذاری اسناد خزانه اسلامی دستکاههای اجرایی استان
307بخشنامه وزارت امور اقتصادي ودارايي در خصوص صدور اوراق تسويه خرانه نوع دوم.pdf 46.242 KB 307بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی در خصوص صدور اوراق تسویه خرانه نوع دوم
پيوست 307.pdf 156.664 KB پیوست 307
308نامه استانداري فارس در خصوص صرفه جويي در هزينه هاي جاري.pdf 235.458 KB 308نامه استانداری فارس در خصوص صرفه جویی در هزینه های جاری
309نامه مديريت مرکز بدهي ها ودارايي هاي مالي عمومي در خصوص اوراق تسويه خزانه نوع اول ودوم.pdf 34.034 KB 309نامه مدیریت مرکز بدهی ها ودارایی های مالی عمومی در خصوص اوراق تسویه خزانه نوع اول ودوم
310بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص اوراق تسويه نوع دوم.pdf 271.014 KB 310بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص اوراق تسویه نوع دوم
311نامه رييس مرکز بدهي ها در خصوص نحوه محاسبه حفظ قدرت خريد براي پرداخت ماليات ارزش افزوده.pdf 17.474 KB 311نامه رییس مرکز بدهی ها در خصوص نحوه محاسبه حفظ قدرت خرید برای پرداخت مالیات ارزش افزوده
312نامه دکتر اکرمي در خصوص اوراق تسويه.pdf 35.467 KB 312نامه دکتر اکرمی در خصوص اوراق تسویه
پيوست 314.pdf 518.642 KB پیوست 314
مردادماه1397
فايلها
282نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارايه مستندات مربوط به تملک داراييها سرمايه اي شهرداريهاي فارس تا پانزدهم مرداد ماه.pdf 285.394 KB 282نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس در خصوص ارایه مستندات مربوط به تملک داراییها سرمایه ای شهرداریهای فارس تا پانزدهم مرداد ماه
283 نامه دکتر اکرمي در خصوص اعمال کنترلهاي داخلي و جلوگيري از سو استفاده هاي احتمالي در مورد حقوق ومزاياي کارکنان توسط ذيحسابان دستگاههاي اجرايي.pdf 29.89 KB 283 نامه دکتر اکرمی در خصوص اعمال کنترلهای داخلی و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی در مورد حقوق ومزایای کارکنان توسط ذیحسابان دستگاههای اجرایی
284نامه ديوان محاسبات فارس در خصوص ممنوعيت بکارگيري کارمندان شرکت و موسسات غير دولتي در دستگاههاي اجرايي.pdf 47.913 KB 284نامه دیوان محاسبات فارس در خصوص ممنوعیت بکارگیری کارمندان شرکت و موسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی
285گزارش هشتمين و نهمين جلسات تخصصي ذيحسابان.pdf 149.004 KB 285گزارش هشتمین و نهمین جلسات تخصصی ذیحسابان
286مصوبه هيات وزيران درخصوص افزايش بهره وري.pdf 23.898 KB 286مصوبه هیات وزیران درخصوص افزایش بهره وری
287 مصوبه هيات وزيران در مورد اصلاح تصويب نامه 166223.pdf 16.205 KB 287 مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب نامه 166223
288آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 97.pdf 38.845 KB 288آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 97
289قانون تمديد جذب مهلت تملک داراييهاي سرمايه اي سال 1396.pdf 35.506 KB 289قانون تمدید جذب مهلت تملک داراییهای سرمایه ای سال 1396
290مصوبه هيات وزيران در خصوص احکام مربوط به اخذ پذيره و سرقفلي.pdf 146.613 KB 290مصوبه هیات وزیران در خصوص احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی
291مصوبه هيات وزيران در خصوص رعايت مواد 31 و76 قانون محاسبات عمومي در ارتباط با وجوه در اختيار صندوق کار افريني اميد.pdf 32.637 KB 291مصوبه هیات وزیران در خصوص رعایت مواد 31 و76 قانون محاسبات عمومی در ارتباط با وجوه در اختیار صندوق کار افرینی امید
292بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تسويه بدهي ومطالبات دولت از طريق صدور اوراق تسويه خزانه نوع اول.pdf 45 KB 292بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تسویه بدهی ومطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول
293نامه مدير کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات به حساب مخصوص نزد خزانه.pdf 32.667 KB 293نامه مدیر کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات به حساب مخصوص نزد خزانه
294بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تسويه بدهي و مطالبات دولت.pdf 46.74 KB 294بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تسویه بدهی و مطالبات دولت
295قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات.pdf 26.523 KB 295قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات
296نامه اداره کل امور اقتصادي ودااريي فارس در خصوص اجراي بند ب تبصره 5 قانون بودجه کشور.pdf 80.21 KB 296نامه اداره کل امور اقتصادی ودااریی فارس در خصوص اجرای بند ب تبصره 5 قانون بودجه کشور
297نامه مدير کل محترم خزانه وزارت متبوع در خصوص واريز وجوه بر اساس شناسه و الگوريتم.pdf 42.582 KB 297نامه مدیر کل محترم خزانه وزارت متبوع در خصوص واریز وجوه بر اساس شناسه و الگوریتم
298بخشنامه سازمان امور اداري واستخدامي کشور در خصوص تعيين تکليف احداث ، خريد ويا اجاره ساختمان هاي اداري.pdf 15.723 KB 298بخشنامه سازمان امور اداری واستخدامی کشور در خصوص تعیین تکلیف احداث ، خرید ویا اجاره ساختمان های اداری
299نامه مدير کل امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ارايه صورت حساب عملکرد بودجه اي ونهايي.pdf 38.773 KB 299نامه مدیر کل امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ارایه صورت حساب عملکرد بودجه ای ونهایی
300بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص چارچوب تنظيم شده جهت انعقاد تفاهم نامه همکاري با مديران واحد هاي مجري بودجه ريزي مبتني بر عملکرد.pdf 56.935 KB 300بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص چارچوب تنظیم شده جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری با مدیران واحد های مجری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
301استعلام آقاي دائي از مرکز بدهي ها و مطالبات در خصوص ابهامات اسناد خزانه.pdf 50.513 KB 301استعلام آقاي دائي از مرکز بدهي ها و مطالبات در خصوص ابهامات اسناد خزانه
302پاسخ مرکز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي به ابهامات مطرح شده از سوي استان فارس در خصوص اسناد خزانه.pdf 31.044 KB 302پاسخ مرکز مديريت بدهي ها و دارایی های مالی عمومی به ابهامات مطرح شده از سوي استان فارس در خصوص اسناد خزانه
بيشتر
^