پیوندها

ساختمان مرکزی  : شیراز , خیابان طالقانی , سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس

کد پستی : 45938-71377     تلفن :  5-32223632-071          نمابر 32222240-071
                                      ******************                                         
ساختمان خزانه معین استان فارس :  شیراز - چهار راه حافظیه - خزانه معین استان فارس

کد پستی : 75976-71466      تلفن : 7 و 32280800-071      نمابر  32287177

پست الکترونیکی :    
daraeifars@mefa.gov.ir  
پست الکترونیکی مدیرکل :
daei@mefa.gov.ir

 
******************
مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان فارس :  شیراز , خیابان نشاط , روبروی سالن سینا و صدرا , پلاک 44

تلفن :  32318066 و    32317309 و  32317668 -071                           نمابر :    32318895

پست الکترونیکی :     info@investinfars.ir
سایت :      www.investinfars.ir   
^